Jak mieć dostęp on-line do akt sądowoadministracyjnych?

Gazeta Podatkowa

Akta sprawy sądowoadministracyjnej można przeglądać w internecie na portalu PASSA. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany oraz złożenie wniosku. Raz przyznany dostęp umożliwia przeglądanie kolejnych dokumentów związanych ze sprawą bez konieczności wnoszenia dodatkowych wniosków.

E-akta sprawy

Akta sprawy sądowoadministracyjnej mogą być tworzone w postaci elektronicznej lub papierowej. Wyboru formy w konkretnym przypadku dokonuje przewodniczący wydziału (wydając zarządzenie). Jeżeli akta danej sprawy prowadzone są w postaci elektronicznej, nie jest możliwa zmiana sposobu ich tworzenia na formę papierową.

E-akta składają się nie tylko z dokumentów elektronicznych otrzymanych i wytworzonych przez sąd, ale także przekształconych z postaci papierowej. Takiego przekształcenia dokonuje się poprzez sporządzenie uwierzytelnionej kopii. Jeżeli pełne przekształcenie do postaci elektronicznej jest niemożliwe ze względów technicznych albo niezasadne ze względu na koszty związane w szczególności z objętością lub stanem zachowania dokumentu, w aktach sprawy przechowuje się w postaci elektronicznej podstawowe dane pozwalające na identyfikację dokumentu, informacje istotne dla sprawy oraz możliwe do przekształcenia fragmenty dokumentu. Zamieszcza się również adnotację o sposobie i miejscu przechowywania papierowego dokumentu nieprzekształconego do postaci elektronicznej.

Strony postępowania sądowoadministracyjnego mają prawo on-line przeglądać akta tworzone w formie elektronicznej. Sądy administracyjne - wychodząc naprzeciw powszechnym oczekiwaniom - umożliwiają również dostęp do odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej. Wymaga to jednak uprzedniego ich przekształcenia do formy elektronicznej.

Wniosek do sądu

Przeglądanie akt tworzonych w formie elektronicznej odbywa się na Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA) dostępnym pod adresem https://portal.nsa.gov.pl. Wcześniej trzeba wystąpić do sądu administracyjnego prowadzącego daną sprawę z wnioskiem o ich udostępnienie.

Wniosek może złożyć strona, uczestnik postępowania lub pełnomocnik. NSA udostępnia na swojej stronie internetowej (www.nsa.gov.pl) wzory podań: WN-1 (dla strony/uczestnika/przedstawiciela) oraz WN-2 (dla pełnomocnika). Pełnomocnicy powinni pamiętać o podaniu we wniosku swojego numeru PESEL. To jest warunek uzyskania przez nich dostępu do akt sprawy. Wynika tak z art. 12a § 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniosek może być wniesiony w formie papierowej lub elektronicznej. Podanie składane przez internet należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego sądu administracyjnego na ePUAP. W związku z tym niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Wniosek wnoszony w formie elektronicznej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Akta sprawy powinny być udostępnione - na automatycznie utworzonym koncie na portalu PASSA - w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku. Kolejne dokumenty związane ze sprawą można przeglądać na podstawie raz przyznanego dostępu bez składania dodatkowych wniosków.

Dostęp do PASSA

Warunkiem korzystania z portalu PASSA jest zalogowanie się przy pomocy podpisu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego z numerem PESEL.

Podpis zaufany składany jest przy użyciu profilu zaufanego. Profil zaufany to zestaw danych służących do potwierdzania tożsamości danej osoby w usługach podmiotów publicznych w internecie. Do tych danych należą: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany uzyskuje się bezpłatnie. Można to zrobić na kilka sposobów. Jedna z opcji to złożenie wniosku przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie udanie się osobiście do dowolnego punktu potwierdzającego w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Wizyta w punkcie potwierdzającym musi nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia przesłania wniosku. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Funkcję punktu potwierdzającego pełnią m.in. urzędy skarbowe, wojewodowie, oddziały ZUS. Profil zaufany można również założyć przez internet. Są dwie możliwości: złożenie wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo skorzystanie z usług podmiotu posiadającego zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (głównie z wykorzystaniem bankowego konta internetowego).

Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl). Cena zestawu do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zależy od wyboru dostawcy, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Osoby logujące się przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu muszą pobrać, podpisać lokalnie na swoim komputerze, a następnie przesłać oświadczenie do uwierzytelnienia w portalu PASSA.

Przykład wniosku pełnomocnika o udostępnienie akt sądowoadministracyjnych (WN-2)
WNIOSEK
o udostępnienie akt sprawy w systemie teleinformatycznym sądu
Witold Jabłoński 
ul. Jasna 5/8, 45-000 Opole
PESEL: 78011045696
Opole, 5 listopada 2019 r.
 Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Opolu

Wnoszę o udostępnienie akt sprawy o sygn. II SA/Op 0001/19 w systemie teleinformatycznym sądu.

 

 Witold Jabłoński

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 2019-11-12

Koszty i przychody na przełomie roku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl