Homologacja i montaż kratki po 2014 r. nie pomoże w odliczeniu VAT

Piotr Szulczewski

25.07 Homologacja i montaż kratki po 2014 r. nie pomoże w odliczeniu VAT

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Warto dokładnie przyjrzeć się zmianom przepisów prawa o ruchu drogowym. Konsekwencją nowelizacji tych przepisów może stać się ograniczenie ilości aut, przy zakupie których przysługiwać będzie pełne prawo odliczenia podatku VAT.

Punktem wyjścia przy rozważaniach na temat powyższych zmian jest wyrok ETS w sprawie Magoora, który sprawia, że obecnie obowiązujące przepisy stosowane są wyłącznie jako przejściowo ograniczające prawo pełnego odliczenia VAT od zakupu pojazdów i paliwa do nich. Po zakończeniu okresu przejściowego, czyli najpóźniej 1 stycznia 2014 r. odliczenie to przysługiwałoby w takim zakresie, w jakim dopuszczalne było to przed wejściem do Unii Europejskiej lub też w takim, jak przepisy późniejsze poszerzały zakres tego odliczenia.

Odwołując się do przepisów obowiązujących przed akcesją, odliczenie nie było możliwe w przypadku samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługiwało wówczas prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.

Jak wskazywało orzecznictwo, zmiany jakie zaszły w ustawie o VAT po akcesji Rzeczypospolitej do Wspólnoty nie oznaczały rezygnacji z powoływania się na kwestię homologacji. Jak wskazał NSA w wyroku z 28 czerwca 2011 r. (sygn.. akt I FSK 1047/2010) nie prawdą jest iżby: „polski ustawodawca w omawianym przedmiocie zrezygnował z dniem 22 sierpnia 2005 r. z wymogu posiadania świadectwa homologacji”. Podobnie nie uznał za prawdziwe twierdzenia, że: „organ podatkowy nie może od 22 sierpnia 2005 r. dla prawa odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa do samochodu wymagać posiadania świadectwa homologacji, wskazującego że nie jest to samochód osobowy”. Tym samym torem wykładni poszedł NSA w wyroku z z dnia 11 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 351/2010), wskazując, że: „uchylenie się w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. od wynikającego z art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 u.p.t.u. zakazu odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw wykorzystywanych do napędu samochodów innych niż osobowe służących działalności opodatkowanej - wymaga wykazania, że paliwo nabywane było do samochodu innego niż osobowy i o określonej ładowności, co powinno nastąpić na podstawie stosownej homologacji samochodu producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów (co najmniej na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu, wskazującego, że organ rejestrujący dysponował stosowną homologacją wymaganą do rejestracji takiego samochodu)”.

Obecnie wprowadzane przepisy wspólnotowe mają zmienić zasady homologowania pojazdów, opierając je na innych niż dotychczas zasadach. Do tej pory wiążące w tym zakresie było rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32, poz. 262). Od 29 października 2012 r. pojawi się problem ze stosowaniem przepisów powyższego rozporządzenia w zakresie wymogów, jakie spełniać musi każdy pojazd klasyfikowany do tzw. grupy N-1, czyli pojazd przeznaczony głównie do przewozu ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Jest to związane z wejściem w życie przepisów rozporządzenia (UE) NR 678/2011. W przypadku dotychczas obowiązujących przepisów krajowych jedną z podstawowych metod różnicowania pojazdów na homologowane jako ciężarowe lub inne niż ciężarowe, był montaż kratki. Obecnie oddzielenie części osobowej od ciężarowej również stanowi ten wyznacznik, jednak fakt montażu takiej kratki nie zwalnia z obowiązku spełnienia innych kryteriów. Zakres tych warunków zdecydowanie się wydłuża, a w szczególności:

 • musi być możliwy załadunek towarów przez zaprojektowane i skonstruowane w tym celu tylne drzwi, klapę tylną lub drzwi boczne;
 • w przypadku tylnych drzwi lub klapy tylnej otwór ładunkowy musi spełniać następujące wymogi:
  • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie kierowcy, minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 600 mm (chodzi o pionową linię między najbliższymi siebie płaszczyznami);
  • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 800 mm (chodzi o pionową linię między najbliższymi siebie płaszczyznami), a powierzchnia tego otworu – przynajmniej 12 800 cm
 • przestrzeń ładunkowa (część pojazdu znajdującą się za rzędami siedzeń lub za siedzeniem kierowcy), musi spełniać następujące wymogi:
  • powierzchnia załadunkowa przestrzeni ładunkowej jest zasadniczo płaska;
  • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 40 % rozstawu osi;
  • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 30 % rozstawu osi;
  • w przypadku gdy siedzenia w ostatnim rzędzie można łatwo usunąć z pojazdu bez użycia specjalnych narzędzi, wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione przy wszystkich siedzeniach zamontowanych w pojeździe;
  • wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione w przypadku, gdy pierwszy i ostatni rząd są w swojej normalnej pionowej pozycji do użytku przez pasażerów pojazdu.


Pytania – bez odpowiedzi?

Oczywistym wydaje się, że obecnie wprowadzane rozporządzeniem wspólnotowym przepisy ograniczają ilość pojazdów, które będą podlegały homologowaniu jako pojazdy N1 – a w konsekwencji zostaną zaliczone do grupy pojazdów innych niż ciężarowe.

Powstaje pytanie o to, czy prawo pełnego odliczenia podatku VAT bazujące na klauzuli stand and still wprowadzeniem takiej zasady zostanie naruszone. Czy podatnicy, nabywający pojazdy lub paliwo do takich pojazdów po 1 stycznia 2014 r. będą posiadali prawo pełnego odliczania VAT? Idąc dalej powstaje problem dwóch rodzajów homologacji – tych otrzymanych na zasadach obowiązujących przed 29 października 2012 r. oraz od tej daty. Przepisy rozporządzenia stosować należy bowiem dopiero od tego terminu. Może dojść do sytuacji, w której ten sam model pojazdu homologowany przed i od tej daty będzie posiadał inny rodzaj homologacji, co w konsekwencji wpłynąć może na różnicę w odliczeniu VAT.

W obecnym stanie prawnym należy uznać, że jedynie odwołanie się do homologacji według dotychczasowych zasad nie naruszy stałości sytuacji podatników podatku VAT. Zastosowanie do nabycia nowych pojazdów zasad wskazanych w rozporządzeniu, postawi ich w sytuacji niekorzystnej w porównaniu ze stanem obowiązującym na dzień 1 maja 2004 r.

Piotr Szulczewski
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD