Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

GUS pracuje nad nową polską Klasyfikacją Działalności PKD 2025

Redakcja PIT.pl

Główny Urząd Statystyczny prowadzi prace nad nową polską Klasyfikacją Działalności PKD 2025. W związku z tym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wystąpił do Prezesa GUS z wnioskiem o rozważenie potrzeby wprowadzenia zmiany w przedmiotowej klasyfikacji polegającej na uwzględnieniu fundacji rodzinnych.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. 2023 r., poz. 326) wprowadza do polskiego porządku prawnego nową instytucję fundacji rodzinnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 przywołanej ustawy fundacja rodzinna co do zasady nie może wykonywać działalności gospodarczej poza wskazanymi w tym przepisie wyjątkami.

Zdaniem projektodawcy ww. ustawy fundacja rodzinna powinna być kwalifikowana jako „porozumienie prawne o strukturze zbliżonej do trustu”, przynajmniej przez pryzmat europejskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projekt nowej wersji klasyfikacji działalności nie zawiera obecnie klasy, która w sposób niebudzący wątpliwości obejmowałaby działalność podmiotów takich jak fundacja rodzinna.

Podklasa w PKD 2025 dla fundacji rodzinnych

Rzecznik MŚP proponuje zmianę w klasyfikacji PKD opartej na projekcie nowej klasyfikacji NACE, będącej odpowiednikiem PKD na poziomie unijnym. Zmiana polegałaby na wydzieleniu w ramach klasy „64.32 Działalność trustów i rachunków powierniczych” podklasy „64.32.A Działalność fundacji rodzinnych”. Podklasa ta obejmowałaby działalność fundacji rodzinnych utworzonych w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Rzecznik MŚP we wniosku skierowanym do GUS-u wskazuje, że między działalnością fundacji rodzinnej a działalnością podmiotów podlegających powyższej klasie zachodzą dość istotne różnice, wobec czego uzasadnione jest wydzielenie odrębnej podklasy dla działalności fundacji rodzinnych. Pozwoliłoby to na uwzględnienie w klasyfikacji odrębności zachodzących między działalnością fundacji rodzinnych a działalnością instytucji mających ściśle finansowy charakter, takich jak trusty i rachunki powiernicze.

W Polsce jest ponad milion firm rodzinnych. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw stanowią 36 %. Zatrudniają prawie 1/5 wszystkich pracowników. Firmy rodzinne zajmują szczególne miejsce w polskiej gospodarce, prowadzą działalność w większości sektorów, trwają mimo wstrząsów związanych z pandemią czy skutków gospodarczych wojny
w Ukrainie.

Zmiany prawne związane z wprowadzeniem fundacji rodzinnych były tematem rozmów podczas I Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny w dniu 29 marca 2023 r., zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny (tvp.pl).

W Forum uczestniczył dr n. pr. Marek Woch, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który przedstawił proponowane przez Rzecznika MŚP zmiany w klasyfikacji PKD.

 

Pismo Rzecznika MŚP do Prezesa GUS z 15 marca 2023 r. 2023.03.16-WPL.71.2023.GS_

Źródło: Rzecznik MŚP