Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Grupowe ubezpieczenie pracowników kosztem pracodawcy czy przychodem pracownika?

09.07.2012 09:00 (aktualizacja: )

09.07 Grupowe ubezpieczenie pracowników kosztem pracodawcy czy przychodem pracownika?

Iwona Karkus

Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków są dość często stosowaną formą wsparcia podwładnych. Czy jednak zapłacona przez zakład pracy składka na ubezpieczenie grupowe jest przychodem pracownika i stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

Zgodnie z art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

a także wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Konieczność zaliczenia do przychodu pracownika składek na ubezpieczenie grupowe zapłacone przez zakład pracy uzależnione jest od tego, kto jest osoba uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli osobą uprawnioną jest pracownik wówczas zapłacone na jego rzecz składki ubezpieczeniowe będą stanowiły dla niego przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT. Jeżeli jednak stroną uprawnioną będzie pracodawca wówczas przychód ten po stronie pracownika nie wystąpi. Przy czym należy zaznaczyć, że dotyczy to również pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest pismo Ministra Finansów z 31 października 1995 roku, sygn. PO 5/1-0788-3656/95. Zgodnie z nim ,,w przypadku, gdy zakład pracy:

 • wykupił kapitałowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników,
 • opłaca składki należne od tych ubezpieczeń,
 • jest właścicielem polisy,
 • jest jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci pracownika

wówczas wartość płaconych składek przez zakłady pracy na ubezpieczenie pracownika nie stanowi przychodu pracownika i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych’’.

Ubezpieczenie grupowe pracowników nie zawsze KUP pracodawcy

Możliwość zaliczenia opłaconych przez pracodawcę składek ubezpieczenia na życie pracownika reguluje art. 16 ust. 1 pkt. 59 ustawy z dnia 15 lutego  1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim składki opłacone za pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I, jak również grup 1 i 2 działu II, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Chodzi m.in. o kapitałowe  ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

Potwierdzeniem jest wyrok Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 09 sierpnia 2011 roku, sygn. IBPBI/2/423-553/11/MO, w którym stwierdzono, że ,, kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia:

 • na życie (grupa 1 dział I),
 • na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I),
 • wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem innych ubezpieczeń działu I (grupa 5 dział I),
 • wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II): świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, przewóz osób,
 • ubezpieczenie choroby (grupa 2 dział II): świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane. ''

Iwona Karkus
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD