Fiskus skontroluje Twój PIT nawet do 7 lat wstecz

Piotr Szulczewski 26.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaTrwa sezon składania rocznych rozliczeń podatkowych za 2013 rok. Wielu podatników rozliczyło się już z urzędem skarbowym, inni mają to jeszcze przed sobą. Niestety samo terminowe złożenie deklaracji PIT nie gwarantuje nam uniknięcia kontroli, bowiem fiskus może sobie przypomnieć o podatniku nawet po 5 latach po powstaniu obowiązku zapłaty podatku.

Procedury kontroli podatkowej i skarbowej

Pracownicy urzędów skarbowych mają dużo czasu na to, by przyjrzeć się rozliczeniom PIT złożonym przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. Zobowiązania podatkowe przedawniają się bowiem po upływie 5 lat i to od końca roku, w którym deklaracja jest składana. W praktyce zatem okres ten wynosi nawet 7 lat ponieważ 5-letni okres liczony jest nie od końca roku podatkowego, którego dotyczy składane zeznanie, lecz od końca roku podatkowego, w którym podatnik zobowiązany był zapłacić podatek, w praktyce oznacza rok, w którym podatnik rozliczył się z fiskusem (np. za 2013 r. -.w roku 2014). Zakładając zatem, że część zobowiązań powstaje jeszcze w styczniu danego roku, a deklarację składa się w roku następnym, na kontrolę stycznia fiskus zyska prawie 7 lat!

Prawa podatnika w trakcie kontroli podatkowej

Przykład

21 lutego 2014 roku podatnik złożył deklarację PIT za 2013 rok. Przedawnienie jego zobowiązania podatkowego nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym podatnik rozliczył się z urzędem skarbowym, a więc po upływie 5 lat od dnia 31 grudnia 2014 roku. Przedawnienie nastąpi zatem 31 grudnia 2019 roku.


Kiedy fiskus nie uprzedzi o planowanej kontroli?

Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej reguluje ustawa - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). Zgodnie z art. 282b organy podatkowe zobowiązane są do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wyjątek stanowią jednak kontrole dotyczące części uchybień podatnika związanych m.in. z nierzetelnym wypełnieniem deklaracji podatkowych (tzw. czynności sprawdzające).

Co więcej organ podatkowy nie musi informować o planowanej kontroli również w przypadku, gdy kontrola podatkowa dotyczy zwrotu różnicy podatku, opodatkowania przychodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub dotyczy działalności gospodarczej, która nie została zgłoszona przez podatnika do opodatkowania.

Iwona Maczalska,
PIT.pl

Uwaga! 5 lat, 6 lat, 7 lat...ile faktycznie wynosi przedawnienie zaległości podatkowej

Piotr SzulczewskiPamiętać musimy, że przedawnia się zaległość podatkowa a nie deklaracja PIT. To pierwszy i najważniejszy wniosek przy ustalaniu terminu przedawnienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jakich miesięcy dotyczą niektóre zeznania. Przykładowo, za sprzedaż nieruchomości w styczniu 2013 r. podatek musimy zapłacić do końca kwietnia 2014 r. Choć zatem czynność opodatkowana miała miejsce z początkiem 2013 r. okres przedawnienia liczymy od końca roku, w którym mamy zapłacić podatek, czyli od końca 2014 r. Nawet jeśli zatem, będąc przezornymi podatnikami, przed czasem zapłacimy podatek w trakcie 2013 r., to zobowiązanie przedawni się po 5 latach licząc od końca 2014 r. czyli z końcem 2019 r. Łącznie jest to zatem prawie 7 lat.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl