Elektroniczne upomnienia i tytuły wykonawcze

Ewelina Czechowicz

Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, które będą obowiązywały od 30 lipca 2020 r. Nowelizacja zakłada szereg zmian w procedurze postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, prowadzonego przez organy administracyjne.

Ministerstwo Finansów w najbliższym czasie dokona zmiany w zakresie przekazywania wniosków i tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Ponadto upomnienia będą generowane elektronicznie oraz będą opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami tytuły wykonawcze będą przekazywane za pomocą elektronicznych środków przekazu, a upomnienia nie będą wymagały podpisu urzędnika.

Aktualnie jak podaje Ministerstwo Finansów trwają prace nad system eTW, który ma

Umożliwić wierzycielom m.in. sporządzanie i przekazywanie tytułów wykonawczych do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych. Dla wierzycieli, którzy posiadają własne systemy informatyczne, udostępniamy interfejs API wraz ze środowiskiem testowym pod adresem: https://etw-tst.mf.gov.pl/etw/index.html.

Uwaga! Elektroniczne tytuły wykonawcze - zmiana adresu API

W związku z planowaną zmianą sposobu przekazywania wniosków i tytułów wykonawczych MF informuje, że zmienił się adres udostępnionego interfejsu API wraz ze środowiskiem testowym. Nowy adres: https://etw-tst.mf.gov.pl/ai/

Elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych

Zgodnie z treścią art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przekazywanie drogą elektroniczną tytułów wykonawczych będzie obowiązkowe.  Tytuły będzie można przekazywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pozostanie jedynie jako wyjątek możliwość przekazywania tytułów wykonawczych w postaci papierowe ale tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym. Aktualnie mimo prawnej możliwości sporządzenia tytułu wykonawczego w postacie elektronicznej i przesyłania w tej postaci znacząca część wierzycieli przesyła tytuły wykonawcze w postaci papierowej. Generuje to niepotrzebne koszty dla wierzyciela i organu egzekucyjnego. Dodatkowo wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego zapewni jego automatyczną rejestrację i wyeliminuje spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.

Nowe elementy upomnienia

Od 30  lipca 2020 r. wystawiane upomnienia będą musiały zawierać pouczenie dla zobowiązanego o obowiązku poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania.  Niewypełnienie tego obowiązku sprawi, że korespondencja będzie doręczana na dotychczasowy adres, a jej nieodebranie w świetle prawa będzie traktowane jako jej podjęcie.

Zmiany te mają usprawnić egzekucję należności i skrócić jej czas.