Pobierz e-pity 2019

Do 31 marca zapłać podatek CIT od dochodu spółki

Piotr Szulczewski 07.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

07.03 Do 31 marca zapłać podatek CIT od dochodu spółki

W przypadku roku podatkowego równego rokowi kalendarzowemu, podatnik podatku CIT ma obowiązek do końca marca złożyć deklaracje i rozliczyć należny podatek za rok 2013.

Łącznie z zeznaniem należy złożyć:

  • CIT-8/O – z tytułu dokonywanych odliczeń wskazanych w art. 17 ustawy o CIT lub na podstawie innych ustaw oraz kwotach zwolnionych,
  • CIT-D – w związku z darowiznami rozliczanymi przez podatnika – otrzymanymi (rozliczanymi) oraz przekazanymi w roku 2013.
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-8/O (8) Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8
CIT-D (3) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach  

Podatnicy rozliczający dochody zwolnione z podatku powinni wykazać te kwoty w załączniku CIT-8/O.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych odpowiednimi deklaracjami są CIT-8/A i CIT-8/B

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – deklaracje CIT-ST łącznie z załącznikiem CIT-ST/A o prowadzonych zakładach (oddziałach).

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl