Pobierz e-pity 2019

Do 31 marca czas na deklarację IFT-2R

Piotr Szulczewski 11.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

11.03 Do 31 marca czas na deklarację IFT-2R

Rozliczający podatek od osób prawnych, którzy zrównali rok podatkowy z rokiem kalendarzowym, do 31 marca mają czas na złożenie deklaracji podatkowych w związku z pełnieniem roli płatnika w podatku CIT na rzecz nierezydentów podatkowych.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
IFT-2/IFT-2R (5) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnicy, którzy w roku 2013 pobierali podatek ryczałtowy od wypłat na rzecz nierezydentów (podatników nie posiadających na terytorium RP siedziby lub miejsca zarządu), do końca marca mają obowiązek złożyć w organie podatkowym oraz przekazać tym podatnikom informację IFT-2/IFT-2R. Informacja będzie dotyczyć:

  • Dokonanych wypłat i pobranego podatku z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dokonanych wypłat i pobranego podatku z tytułu uzyskanych przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej przychodu z odsetek, należności licencyjnych i praw autorskich i pokrewnych,
  • Dokonanych wypłat i pobranego podatku z tytułu uzyskanych przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej przychodu z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dokonanych wypłat i pobranego podatku z tytułu uzyskanego przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej przychodu ze świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze Obowiązek przesłania informacji jest niezależny od tego, czy podatnik wcześniej zażądał jej wystawienia w trakcie roku,
  • Dokonanych wypłat i pobranego podatku z tytułu uzyskanego przez te podmioty na terytorium Rzeczypospolitej przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych oraz uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Piotr Szulczewski
PIT.pl