Do 19 maja 2018 r. zweryfikuj wpis w CEiDG. Brak numeru PESEL oznacza wykreślenie z rejestru

Piotr Szulczewski

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed zmianą zasad wpisów z ewidencji gminnej do ewidencji ogólnokrajowej - CEiDG, mają ostatnią szansę na kontrolę i aktualizację podanych danych. Sankcją za brak numeru PESEL, który nie był przez nich pierwotnie wskazywany w ewidencji, jest automatyczne wykreślenie firmy z rejestru.

Obowiązek wskazywania numeru PESEL w ewidencjach firm (rejestrze przedsiębiorców a następnie w CEiDG) istnieje od 2001 r. Przed tą datą obowiązek nie istniał. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1893), w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. osoby zagraniczne), przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (do 19 maja 2018 r.). Po upływie tego terminu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że ustawa, na podstawie obowiązek ten został wprowadzony (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) została uchylona i straciła moc, a obecnie zasady wykonywania działalności reguluje ustawa – prawo przedsiębiorców. Niniejsza zmiana przepisów nie wynika bowiem z usuniętej ustawy, lecz z ustawy ją nowelizującej w zakresie jej przepisów przejściowych. A tych przepisów – wynikających z innej ustawy - nowe prawo przedsiębiorców nie derogowało.

 

Sankcja za brak wpisu to nawet ograniczenie wolności

Przedsiębiorcy powinni sprawdzić i zaktualizować wpis. Zgodnie z art. 60(1) kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowe ryzyko wynika z problemów jakie wystąpić mogą w zakresie ubezpieczeń społecznych. Organy mogą dowodzić, że do objęcia ubezpieczeniem niezbędne jest zgłoszenie działalności do odpowiednich rejestrów, a wykreślenie – jest jednoznaczne z zakończeniem okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy.

W przypadku przedsiębiorców, którzy zostaną wykreśleni z CEiDG rozwiązaniem będzie jak najszybsze wnioskowanie o przywrócenie wpisu. Pismo należy przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Jeżeli przedsiębiorca przez okres przerwy nie prowadził czynności w ramach działalności gospodarczej to odpowiednio metodą będzie złożenie ponownie wniosku o rejestrację firmy.

 

Sprawdź, czy numer PESEL jest na wpisie

Jeśli rejestracja firmy wystąpiła przed 2001 r. to skontrolować trzeba, czy po 1 stycznia 2012 roku składano jakiekolwiek wnioski do CEiDG. Jeśli tak nie trzeba nic robić, gdyż wniosek taki powodował aktualizację wpisu o numer PESEL. Jeśli brak było takich wniosków z 2012 r., to sprawdzić należy czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jej brak oznacza, że wpis jest prawidłowy. Gdyby się pojawiła – należy przed 19 maja zaktualizować wpis.