Pobierz e-pity 2020

Dla kogo za 2016 r. załącznik PIT/BR?

08.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające w podatku dochodowym  ulgę na działalność badawczo–rozwojową (tzw. ulgę B+R), tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową.

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

Źródło: YAY foto

Po raz pierwszy ulga B+R może być odliczona w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ulga rozliczana jest w zeznaniu PIT-36, jeżeli podatnik opłaca podatek według progresywnej skali podatkowej lub w zeznaniu PIT-36L, jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku.

Koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) wykazywane są w nowym formularzu, oznaczonym symbolem PIT/BR, który jest załącznikiem do zeznań rocznych: PIT-36 i PIT-36L.

Koszty kwalifikowane wykazywane w załączniku PIT/BR, które uprawniają do skorzystania z ulgi B+R to:

-        wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;

-        wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

-        ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki  na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

-        odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

-        odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W załączniku PIT/BR podatnik oblicza również kwotę odliczenia przysługującego mu z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, którą następnie przenosi do odpowiedniej rubryki zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podstawa prawna:

-        art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

-        rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001 i z 2016 r. poz. 440).

Źródło: www.mf.gov.pl