Czy nabywca musi zastosować tzw. „odwrotne obciążenie” nabywając pocięte lub zgięte pręty stalowe?

13.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

16.12 Czy nabywca musi zastosować tzw. „odwrotne obciążenie” nabywając pocięte lub zgięte pręty stalowe?

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT wskazuje wyroby w stosunku, do których należy stosować tzw. odwrotne obciążenie. Towary te ustawodawca identyfikuje jedynie poprzez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Tylko i wyłącznie dostawa towarów, które mieszczą się w odpowiednich grupowaniach PKWiU oznacza obowiązek zastosowania odwrotnego obciążenia.

W ostatnim czasie coraz częściej wśród podatników pojawiają się wątpliwość odnośnie sposobu rozliczenia dostawy wyrobów, do których ze względu na przypisane im PKWiU należy stosować odwrotne obciążenie, jednakże w związku z dostawą zostały one w jakiś sposób przetworzone np. pocięte lub zgięte. Czy w przypadku dostawy tak przetworzonych wyrobów wskazanych w zał. nr 11 również zastosowanie znajdują zasady odwrotnego obciążenia? Na kim spoczywa ryzyko nieprawidłowego zakwalifikowania takiego wyrobu?

Do końca września 2013 r. towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu były jedynie odpady przetwarzalne. Natomiast od 1 października 2013 r. w myśl nowych przepisów zobowiązanym do zapłaty podatku będzie nabywca m.in. wyrobów stalowych oraz surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury. W przypadku dostawy wyrobów, których PKWiU zostało wymienione w zał. nr 11 sprzedawca wystawia bowiem fakturę, która nie zawiera kwot podatku oraz dodatkowo zawiera adnotacje „odwrotne obciążenie”. Odnośnie wyrobów, których PKWiU nie znajduje się w zał. nr 11 należy stosować zasady ogólne.

Stosownej klasyfikacji sprzedawanych wyrobów powinien zatem co do zasady dokonać ich sprzedawca. Wskazanie przez niego kodu PKWiU dla danego wyrobu nie oznacza jednak, że w przypadku jego przetworzenia nie zmieni się jego klasyfikacja. W takim przypadku na nowo należy określić, które grupowanie będzie najwłaściwsze i albo pozostać przy dotychczasowym, albo przypisać odpowiedni nowy kod PKWiU. Jeżeli sprzedawca ma wątpliwości czy zastosowana przez niego klasyfikacja PKWiU pozostaje prawidłowa, to powinien on wystąpić do GUS o nadanie prawidłowego kodu. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy przetwarza on wyrób wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Jak już bowiem podkreślono tylko i wyłącznie dostawa towarów, które mieszczą się w odpowiednich grupowaniach PKWiU oznacza obowiązek zastosowania odwrotnego obciążenia. Jeżeli w wyniku przetworzenia wyrób należałoby zakwalifikować do innego grupowania PKWiU - który nie został wskazany w tym załączniku - to jego dostawa podlegałaby opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Niestety wydaje się, że pomimo iż obowiązek określenia prawidłowego kodu PKWiU spoczywa na sprzedawcy, to ostatecznie ryzyko błędnej klasyfikacji przetworzonego wyrobu ponosi jednak nabywca i to on na równi ze sprzedawcą powinien dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia, czy kupowany produkt podlega procedurze odwrotnego obciążenia czy też nie. Dostawca dokonując sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wykazuje bowiem na fakturze jedynie kwotę „netto” transakcji. Obliczenie podatku według właściwej stawki podatku od kwoty transakcji, która została wykazana na dokumencie sprzedaży przez dostawcę spoczywa już na nabywcy.

Wyjaśnić należy zatem jakie konsekwencje dla nabywcy powstają w sytuacji, gdy sprzedawca w związku z błędna klasyfikacją PKWiU uzna, że do przetworzonego wyrobu nie ma zastosowania odwrotne obciążenie i nieprawidłowo rozliczy on taką transakcje na zasadach ogólnych (tj. wystawi fakturę z kwotą podatku VAT). W takim przypadku nabywca, z uwagi na fakt, iż należało zastosować odwrotne obciążenie nie będzie miał prawa do odliczenie podatku. Jednocześnie zobowiązany będzie do obliczenia kwoty podatku należnego od podstawy opodatkowania powiększonej o kwotę błędnie naliczonego przez zbywcę podatku VAT figurującego na dokumencie zakupu.

Natomiast, gdy sprzedawca wystawi fakturę zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia, a powinien to zrobić na zasadach ogólnych to nabywca najpewniej niepotrzebnie zastosuje mechanizm „reverse chargé”. Jednocześnie po stronie sprzedawcy powstanie zaległość podatkowa. Oznacza to, że będzie on musiał skorygować deklarację, zapłacić daninę i wystawić fakturę korygującą. Dopiero na tej podstawie nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT wynikający z tego dokumentu.

Justyna Zając-Wysocka
Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autora publikacji, który nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.