Członkowie komisji wyborczych nie zapłacą podatku od swoich wynagrodzeń

Piotr Szulczewski 20.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Za pełnienie funkcji w komisjach wyborczych ich członkowie uzyskują diety. Kwoty te, do limitu wskazanego w ustawie o PIT, pozostają zwolnione z opodatkowania i nie są wykazywane w rocznej deklaracji podatkowej.

Członkowie komisji wyborczych nie zapłacą podatku od swoich wynagrodzeń

Źródło: YAY foto

Rozliczenie wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków komisji wyborczych odbywa się na przesyłanym przez PKW druku PIT/R. Co do zasady jednak kwoty na nim wskazane nie podlegają doliczeniu do wynagrodzeń i nie stanowią podstawy naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Choć przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek zaliczane są do tzw. działalności wykonywanej osobiście, to część z tych kwot podlega zwolnieniu z podatku. Chodzi o diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.


Złóż deklarację PIT-R do końca lutego

Wartość wynagrodzeń otrzymywanych przez członków komisji wyborczej w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu reguluje uchwała państwowej komisji wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy. Zgodnie z jej zapisami, członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem ich czynności, w następującej wysokości:

 • dla członków okręgowych komisji wyborczych:
  • w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 500 zł,
  • w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 380 zł,
  • w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 400 zł;
 • dla członków rejonowych komisji wyborczych - 250 zł;
 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 200 zł;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 180 zł;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 160 zł.

Dodatkowo członkom komisji przysługuje również zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), w przepisach dotyczących podróży krajowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały. Również te kwoty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach limitu 2280 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl