Co należy rozumieć pod pojęciem nowych środków transportu?

20.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

20.01 Co należy rozumieć pod pojęciem nowych środków transportu?

Pod pojęciem nowych środków transportu należy rozumieć przeznaczone do transportu osób lub towarów:

  • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy

UWAGA!

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.
 

Przykład I. Za nowy środek transportu należy uznać samochód, który przejechał 5800 kilometrów, a od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło 3 lata.
 

Przykład II. Za nowy środek transportu należy uznać samochód, który przejechał 6500 kilometrów, a od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło 5 miesięcy.
 

  • jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące (z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług)

UWAGA! Za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta.

  • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące (z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług)

UWAGA! Za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

<< czytaj całość (pdf)

 

Źródło: broszura Ministerstwa Finansów