Pobierz e-pity 2020

Cash pooling z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP

19.12.2016 10:00 (aktualizacja: )

Umowa cash pooling z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP

Nowelizacje ustaw o CIT i PIT wprowadzą wiele zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych. Co istotne wprowadzają do katalogu czynności objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, oprócz transakcji z podmiotami powiązanymi, także tzw. inne zdarzenia o charakterze istotnym dla dochodu podatnika, ujęte w księgach podatkowych (art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT). Przesądza to o objęciu umów cash poolingu obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 r.

Umowa cash pooling z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP

Źródło: YAY foto

Cash-pooling stanowi formę efektywnego zarządzania płynnością finansową w grupie powiązanych podmiotów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Istota tego rozwiązania polega na koncentracji nadwyżek jednych uczestników z niedoborami innych uczestników na wydzielonym rachunku bankowym. Celem ekonomicznym takiej struktury jest optymalna alokacja środków finansowych grupy w celu zminimalizowania poziomu finansowania zewnętrznego. Struktura rozliczeń w formie cash – poolingu pozwala na zwiększenie stopy zwrotu z uzyskiwanych nadwyżek w związku z efektem skali i możliwością wynegocjowania korzystnego oprocentowania przedmiotowych nadwyżek.

>>> Rewolucja w cenach transferowych od 2017 r. <<<

Co niezwykle istotne, uczestnicy umowy cash - poolingu nie zobowiązują się do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na inny określony w umowie podmiot. Uczestniczy tego rodzaju porozumienia nie wiedzą, kiedy ich środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Nie jest więc skonkretyzowana druga strona transakcji i wysokość jej przedmiotu, ponieważ zerowanie salda debetowego na rachunku uczestnika następuje z wykorzystaniem dodatniego salda rachunku zbiorczego, którego stan jest wypadkową sald rachunków wszystkich uczestników systemu. W umowie cash - poolingu brak jest również możliwości swobodnego dysponowania środkami przez uczestników systemu, co jest elementem koniecznym umowy pożyczki.

>>> Cash pooling bez PCC <<<

Zgodne z nowymi przepisami podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Do tej pory zagadnienie cash poolingu w kontekście cen transferowych było dość kontrowersyjne. Podatnicy nie mieli pewności, czy powinni dokumentować transakcję. Cześć organów podatkowych, jak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 czerwca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-376/13/JS), potwierdzały, że cash pooling nie stanowi „transakcji” w rozumieniu ustawy CIT i w konsekwencji nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Pogląd ten nie był jednak podzielany przez część organów podatkowych i sądownictwa administracyjnego, które wskazywały, że pojęcie „transakcja” obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami, w tym cash poolineg. Takie stanowisko zajął m. in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 marca 2016 r. (sygn. III SA/Wa 1323/15).

>>> Czy Jednolity Plik Kontrolny będzie wykorzystywany dla celów cen transferowych? <<<

Znowelizowane przepisy przewidują, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają nie tylko „transakcje”, ale również „inne zdarzenia”. Ustawa nie definiuje wprost pojęcia „inne zdarzenia". Na podstawie art. 9a ust. 2b ustawy o CIT możemy stwierdzić, że odnosi się ono do „opisu transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów". „Inne zdarzenia" to zatem transakcje zawarte między podmiotami powiązanymi, które mają wpływ na dochód podatnika, co jest udokumentowane w księgach rachunkowych.

Katalog transakcji należących do „innych zdarzeń" jest otwarty i dopiero w praktyce podatnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, co się w nim zawiera. Jak się wydaje do wspomnianych „innych zdarzeń” możemy zaliczyć również umowę cash poolingu. Tak więc niezależnie od tego, czy cash pooling wdrożony w ramach danej grupy kapitałowej zaliczylibyśmy do „transakcji", czy do „innych zdarzeń", będzie on podlegał regulacjom o cenach transferowych i obowiązkowi sporządzenia dokumentacji.

Tomasz Strzałkowski, doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy 

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy