Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Błędny urząd skarbowy wskazany w informacji PIT-11

Iwona Maczalska 13.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Pracodawca przygotowujący informację PIT-11 zobowiązany jest przekazać druk do urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika. Co jednak w sytuacji, gdy informacja zostanie przekazana do niewłaściwego oddziału urzędu skarbowego?

PIT-11 przekazany do błędnego US
Źródło: YAY foto

Informacja PIT-11 jest informacją, w której płatnik (pracodawca) wykazuje informacje o dochodach pracownika oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Podatnik jak i urząd skarbowy powinien ją otrzymać najpóźniej do 28 lutego. Jak postąpić jednak w sytuacji, gdy na otrzymanym druku PIT-11 widnieje niewłaściwy urząd skarbowy?

Który Urząd Skarbowy jest właściwy?

Właściwość organów podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 17 §1 „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”. Co więcej Minister właściwy do spraw finansów publicznych ,,może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (…)’’.

Oznacza to, że na płatniku ciąży obowiązek złożenia informacji PIT-11 w urzędzie właściwym ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania podatnika,
  2. miejsce pobytu podatnika – jeżeli nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

  

Błędny urząd skarbowy w informacji PIT-11

O fakcie otrzymania druku PIT-11, w którym wskazano niewłaściwy urząd skarbowy pracownik powinien czym prędzej poinformować pracodawcę. O ile wpisanie samego błędnego adresu urzędu skarbowego nie powoduje konieczności składania korekty PIT-11 (US do którego trafił PIT-11 sam przekaże informacje do właściwego dla podatnika oddziału US), to wpisanie błędnego adresu zamieszkania podatnika już tak. W przypadku gdy pracodawca błędnie wpisał adres podatnika, konieczne będzie skorygowanie rozliczenia PIT-11. Wówczas pracodawca wraz z korektą PIT-11 zobowiązany jest sporządzić pismo wyjaśniające przyczyny dokonania korekty. Korektę PIT-11 wraz z pismem wyjaśniającym pracodawca powinien przekazać zarówno do właściwego urzędu skarbowego, jak i do samego podatnika.

Urząd Skarbowy właściwy w przypadku przeprowadzki podatnika

Pracownicy, którzy w ciągu roku zmienili miejsce zamieszkania powinni o tym fakcie poinformować swojego pracodawcę.

Dla pracowników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu w roku podatkowym organem podatkowym jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski podatników ustał przed tym dniem właściwy jest organ według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium. Oznacza to, że jeżeli podatnik kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie należy złożyć w tym urzędzie, który był dla niego właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego za który składa rozliczenie, czyli 31 grudnia danego roku. Jeżeli podatnik przeprowadził się poza granice Polski przed tym dniem, wówczas odpowiednim organem będzie organ właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Poinformuj Urząd Skarbowy o przeprowadzce w swojej deklaracji PIT

Obowiązek zmiany adresu zamieszkania na zeznaniu PIT dotyczy również samego podatnika. Osoby zmieniające miejsce zamieszkania zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wystarczające jest podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji PIT (np. deklaracji PIT-37).

Iwona Maczalska, PIT.pl