Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Bezrobotni nie zapłacą już podatku od stypendiów. I to wstecznie od 2016 r.

Piotr Szulczewski 23.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

Planuje się zaniechanie poboru podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy. Bezrobotni do tej pory nie mieli możliwości korzystać ze zwolnienia. Obecnie zadziała ono wstecz co oznacza, że będzie można występować o zwrot podatku już zapłaconego od takich świadczeń.

 Zaległość podatkowa zapłacona przez inne osoby trzecie
Źródło: YAY foto

Zgodnie z planowaną zmianą prawa, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.2)). Jako takie stypendium uznaje się kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Do tej pory powiatowe urzędy pracy udzielały wsparcia w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wypłacały stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W stosunku do takich kwot, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT, zastosowanie znajdowało ich zwolnienie z podatku.

W konsekwencji stypendia wypłacane w ramach projektów finansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego były wolne od podatku dochodowego, natomiast stypendia wypłacane z Funduszu Pracy - pomniejszane były o kwotę zaliczki na

podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powiatowe urzędy pracy (organy zatrudnienia) są płatnikiem podatku PIT i pozostają zobowiązane – na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT – do poboru miesięcznych zaliczek na podatek. Obecnie, o ile zmiana przepisów wejdzie w życie, pobór podatku od takich stypendiów zostanie zaniechany.

To kolejne ze świadczeń na rzecz bezrobotnych bez podatku

Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia korzystają już ze

zwolnienia od podatku dochodowego. Dotyczy to:

 • zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
  • przejazdu do miejsca pracy,
  • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
  • przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • przejazdu na egzamin;
 • wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
  • studiów podyplomowych,
  • szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • egzaminów lub licencji,
  • badań lekarskich lub psychologicznych,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych w latach 2017 – 2019 od:

 • świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 pkt 1b ustawy o promocji zatrudnienia absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
 • ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia;
 • świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy o promocji zatrudnienia.

Piotr Szulczewski
PIT.pl