Pobierz e-pity 2020

Będzie trudniej o szybki zwrot podatku VAT. Zmiany w VAT 2017

Piotr Szulczewski 26.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w VAT 2017: będzie trudniej o szybki zwrot podatku VAT

Trudniej będzie uzyskać przyspieszony zwrot podatku VAT w przypadku, gdy organ skarbowy zdecyduje się na weryfikację poprawności rozliczenia podatkowego.

Zmiany w VAT 2017 r.: będzie trudniej o szybki zwrot podatku VAT

Źródło: YAY foto

Do tej pory w przypadku gdy zasadność zwrotu wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego mógł przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Ze względu na brak określonej formy działania w tym zakresie przez naczelnika urzędu skarbowego, zmiana precyzuje, że naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia tej weryfikacji, w drodze postanowienia.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku zachowuje moc do czasu zakończenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej, w zależności od tego w jaki sposób zostanie zakończona weryfikacja. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa wyżej, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zmiana wskazuje również na kwestie wydłużenia terminu zwrotu o kontrole u innych podmiotów. Zgodnie z nowymi zapisami, weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Trudniej o przyspieszony zwrot podatku VAT – w terminie 25 dni

Przyspieszony zwrot VAT został ograniczony m.in. obowiązkiem dokonywania płatności poprzez rachunek bankowy, ograniczeniem do 3.000 zł kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, czy też ograniczeniem do 15.000 zł kwoty, która wynika z transakcji nieopłaconych za pomocą rachunku bankowego, a także uzyskaniem statusu podmiotu zaufanego (m.in. dwuletni okres działalności jako podatnik VAT czynny).

Do tej pory na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone (istnieje warunek płatności gotówkowych do 15.000 euro, jeżeli płatność byłaby wyższa i nie zostałaby zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego, możliwość przyspieszonego zwrotu VAT nie jest możliwa),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Zgodnie z nowymi zasadami powyższe metody domagania się przyspieszonego zwrotu VAT zostają ograniczone. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy:

 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku (między podatkiem naliczonym a należnym), nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
  2. pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł.
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3.000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów,
 4. podatnik przez 2 kolejne lata poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT
  3. nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie przekraczającej 20.000 zł.

Piotr Szulczewski
VAT.pl