Będzie 90 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku

Iwona Maczalska 06.02.2014 12:00 (aktualizacja: )

Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok.

Program przewiduje 90 tys. kontroli przedsiębiorców oraz odbycie programów prewencyjnych skierowanych do:

  1. Pracowników,
  2. Pracodawców i przedsiębiorców,
  3. Rolników indywidualnych,
  4. Uczniów oraz studentów.

Zdaniem Głównego Inspektowa Pracy Iwony Hickiewicz ,, program działania PIP na 2014 rok łączy nadzór i kontrole z licznymi przedsięwzięciami prewencyjnymi, które mają służyć uzyskaniu poprawy stanu przestrzegania prawa pracy. Działając w ramach określonego porządku prawnego, zdajemy sobie sprawę, że – mimo niedoskonałości wielu regulacji – muszą być przestrzegane podstawowe przepisy gwarantujące ochronę praw pracowniczych”.

W 2014 PiP skontroluje razem z GIODO

W 2014 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą również sprawdzać prawidłowość przetwarzania danych osobowych pracowników i klientów przez przedsiębiorców. Taką możliwość daje inspektorom PiP porozumienie z dnia 14 grudnia 2012 roku zawarte pomiędzy GIODO a PiP.

Przypomnijmy, że w myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, każdy podmiot będący administratorem danych osobowych ,,obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.” Przy czym na administratorze danych spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych.

Warto zaznaczyć, że za nieprzestrzeganie powyższych przepisów, a tym samym za przyczynienie się powstania nieprawidłowości, grozi kara grzywny od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie.

Iwona Maczalska,
PIT.pl