Będą zmiany w zasadach rachunkowości domów maklerskich

Piotr Szulczewski 19.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Będą zmiany w zasadach rachunkowości domów maklerskich

Od 1 grudnia 2016 r. zmianie ulegają zasady prezentowania wyników domów maklerskich w sprawozdaniu finansowym. Ulegną również modyfikacji metody ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących domu maklerskiego.

Będą zmiany w zasadach rachunkowości domów maklerskich

Źródło: YAY foto

W rozporządzeniu wykreśleniu ulega oddzielne określanie zysków i strat nadzwyczajnych, a także zakaz ich kompensaty. Obecnie wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Po zmianie rozporządzenie zobowiązywać będzie, by wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustalana była się oddzielnie. Inaczej niż obecnie, nie będzie można kompensować ze sobą wyłącznie wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi.

W aktywach bilansu dodane będą nowe pozycje: XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz XIII. Udziały (akcje) własne, natomiast w pasywach uchylane są równoważne pozycje w pkt VI. Kapitał (fundusz) własny: 2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) oraz 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).

W rachunku zysków i strat nie będą już prezentowane pozycje:

 • XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)
 • XX. Zyski nadzwyczajne
  • Losowe
  • Pozostałe
 • XXI. Straty nadzwyczajne
  • Losowe
  • Pozostałe

W bilansie otwarcia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym uchylone zostają pozycje:

   • 2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
    • 2.1. Zmiana należnych wpłat na/ kapitał (fundusz) podstawowy
     • zwiększenie (z tytułu)
     • zmniejszenie (z tytułu)
    • 2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Oraz

 • 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
  • zwiększenia
  • zmniejszenia
 • 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

Ponadto w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sprawozdania finansowego domu maklerskiego w ust. 4 - dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, w jego pkt 5 prezentować będzie:

 • „informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie”
  w miejsce obecnych:
 • „informacji o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. Jednocześnie nie należy już prezentować danych o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych”.

Odpowiednio charakter zmian obejmuje prezentowanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej domu maklerskiego.

Piotr Szulczewski, VAT.pl