Będą zmiany w przepisach dotyczących rezydencji podatkowej

Piotr Szulczewski 29.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

2016-03-01

Uszczelnienie zasad opodatkowania oraz konkretyzację zapisów wskazujących na opodatkowanie nierezydentów podatkowych zapowiadają najnowsze zmiany w ustawach o podatku PIT i CIT.

Będą zmiany w przepisach dotyczących rezydencji podatkowej

Źródło: YAY foto

Nieograniczony obowiązek podatkowy rozpoznawany jest w oparciu o zasadę miejsca zamieszkania na terytorium Polski, przez co rozumie się posiadanie w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (czyli tzw. ośrodek interesów życiowych) lub też przebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni w roku. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że opodatkowane w Polsce pozostaje tylko to, co tutaj faktycznie zarobiły – płacą zatem podatek tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem zmian w przepisach prawa jest doprecyzowanie – w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – oraz wprowadzenie – w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie przepisy wskazują jedynie, że ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski podlegają w szczególności przychody osiągane w Polsce z:

 • pracy tu wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej tu prowadzonej;
 • położonej tu nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Ustawodawca do tej pory uznawał konsekwentnie, że wystarczającym jest w ustawie posługiwanie się zwrotem „w szczególności”. Oznacza on, że również inne przychody osiągane przez nierezydentów na terytorium Polski są tutaj opodatkowane. Obecne rozszerzenie katalogu nie wpływa na zmianę zasad opodatkowania, a jedynie wydłuża katalog przykładowych przychodów opodatkowanych w Polsce przez nierezydentów. Zmiana spowoduje, że w ustawie o PIT wskazane zostaną do opodatkowania kwoty uzyskane z takich przychodów, jak:

 • z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • z tytułu należności regulowanych, w tym pozostawionych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i miejsca wykonania świadczenia,
 • z tytułu przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, własności udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wartość aktywów, , ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osoba prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Jednocześnie doprecyzowane będzie, że opodatkowane są również przychody nierezydentów z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej całości albo części lub jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Rezydencja podatkowa w ustawie o CIT po zmianie przepisów

Do tej pory ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierała katalogu przychodów rozliczanych w Polsce przez nierezydentów podatkowych. Przepis wskazywał jedynie, że podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowana nowelizacja ma to zmienić. W ustawie o CIT Za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 • tytułu należności regulowanych, w tym pozostawianych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej całości albo części lub jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 • tytułu przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz realizacji praw nich wynikających.

Zmiana w przypadku obu ustaw o podatkach dochodowych nie wprowadza żadnych faktycznych modyfikacji w opodatkowaniu, a jeśli wejdzie w życie – wydłuży jedynie wystarczająco skomplikowane na już obecnie przepisy ustaw podatkowych.

Zgodnie z propozycją, zmiany mają wejść w życie z 1 stycznia 2017 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl