Aż 20% powierzchni reklamy musi mówić o jej finansowaniu z akcji "1% podatku”

Piotr Szulczewski 17.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Informacja o finansowaniu lub współfinansowaniu akcji promocyjnej służącej pozyskaniu 1% podatku PIT będzie musiała zawierać informację o źródle jej finansowania. Podobnie programy do rozliczeń podatkowych będą musiały szczegółowo informować o możliwości lub braku możliwości dowolnego przekazywania 1% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał właśnie projekt rozporządzenia określającego dokładne warunki, jakie działania promocyjne oraz programy do rozliczeń podatkowych muszą spełniać.

OPP poinformuje o finansowaniu kampanii reklamowych z 1% podatku

Źródło: YAY foto

Działania promocyjne, mające na celu pozyskiwanie 1% podatku, podejmowane w formie, audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej zawierać muszą informację, że „materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku przekazanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Notka ta w przypadku informacji audiowizualnej i wizualnej umieszczana ma być w dolnej części materiału promocyjnego i nie może zajmować mniej niż 20% materiału. Tekst musi wyróżniać się od tła, być poziomy, czytelny i nieruchomy, a odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż ½ wysokości liter, natomiast odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. Czas trwania przekazu o zasadach finansowania promocji nie może być krótszy niż 9 sekund.

W przypadku materiałów promocyjnych w postaci broszur informacja może znajdować się na 1 stronie broszury.

Programy komputerowe z informacją o wyborze dowolnego OPP

Projekt rozporządzenia określa również informacje, jakie powinny zostać przekazane podatnikowi, który zamierza sporządzić rozliczenie podatkowe za pomocą programu do rozliczeń rocznych. Informacja powinna zostać udostępniona mu przed każdorazowym rozpoczęciem wypełniania deklaracji podatkowej i wskazywać:

Powyższy tekst musi wyróżniać się od tła, być poziomy, widoczny, czytelny i nieruchomy, a odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż ½ wysokości liter, natomiast odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. Przekazana informacja musi również zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie spełnienia wymagań Web Accessibility Gudelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

W przypadku programu do rozliczeń przekazywanego w opakowaniu, informacja o możliwości dowolnego wyboru OPP lub jej braku musi znaleźć się również na opakowaniu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl