Pobierz e-pity 2019

Amortyzacja majątku wprowadzanego aportem

Piotr Szulczewski 28.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Amortyzacja majątku wprowadzanego aportem

Nabywając składniki majątku stanowiące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma prawo dokonywać czasowego rozliczenia ich zużycia w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. W momencie aportu przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej pojawia się pytanie, czy majątek zamortyzowany już w jednoosobowej działalności gospodarczej może ponownie stanowić podstawę odpisów amortyzacyjnych.

Podstawą rozliczenia majątku stanowiącego aport (wkład niepieniężny) do spółki innej niż jednoosobowa, stanowi art. 16g ustawy o CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się m.in. w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki kapitałowej (np. z o.o.) - ustaloną przez podatnika, na dzień wniesienia wkładu, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Dodatkowo jednak stosować należy obowiązujący od 3 listopada 2014 r. art. 16 ust 10a., w myśl którego wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu nabywanego poprzez nabycie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części wnoszonej w drodze wkładu niepieniężnego.

Amortyzacja środków trwałych
Źródło: EastNews

 

A zatem podatnik ma prawo amortyzacji wykorzystywanych dotychczas składników majątku, ale nie może ponownie ustalić ich nowej, korzystniejszej wartości amortyzowanych składników majątku.

Dodatkowo, art. 16h ust 3a ustawy o CIT wskazuje, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład, to podmioty nabywające dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez dotychczasowy podmiot.

A zatem w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

  • w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  • w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Ograniczeniu prawa amortyzacji służy zasada, że podlega jej dodatnia wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, dokonuje korzystający lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Wartość ustalona jako agio (nadwyżka wartości firmy nad wartość wydanych udziałów) nie będzie zatem przedmiotem amortyzacji.

Należy jednocześnie pamiętać, że treść art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT, nie pozwala uznać za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, m.in. środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.08.2014 r. nr IBPBI/2/423-683/14/BG).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl