Pobierz e-pity 2020

10 lat Krajowej Informacji Podatkowej - co się zmieni w najbliższym czasie

21.07.2016 10:00 (aktualizacja: )

Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) zaczęła działać w Polsce 1 lipca 2006 r. i już od dekady przekazuje podatnikom jednolitą merytorycznie informację. Umożliwia to lepszą obsługę klientów w skali całej administracji podatkowej. W latach 2007-2015 biura KIP wydały łącznie ponad 272 tys. interpretacji przepisów prawa podatkowego, a tylko w 2015 r. ich pracownicy udzielili ponad 1,8 mln porad podatkowych przez infolinię.

Pełnomocnictwo ogólne złożysz wyłącznie przez portal podatkowy

Źródło: YAY foto

Po 10 latach funkcjonowania przed Krajową Informacją Podatkową stają nowe wyzwania, obejmujące wszystkie sfery jej działania. Nadchodzące zmiany dotyczyć będą zarówno organizacji, jak i wykonywanych zadań. Podejmowane działania rozwojowe wpisują się w całokształt zmian wprowadzanych w administracji skarbowej. Opierają się na wdrażaniu nowoczesnych narzędzi pracy i ukierunkowane są przede wszystkim na usprawnienie funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej, poprawę jakości świadczonych przez nią usług oraz ich rozwój.

 1. ZMIANY ORGANIZACYJNE – CENTRALNE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI.

Pomimo podejmowanych przez Krajową Informację Podatkową działań zmierzających do stałej poprawy sprawności funkcjonowania, obecne rozproszenie organizacyjne uniemożliwia dalsze ujednolicanie warunków wykonywania zadań, a tym samym zwiększenie efektywności i jakości działania. Rozbieżności zauważyć można przede wszystkim w zróżnicowanych warunkach pracy, takich jak polityka zatrudnienia, wynagradzania i awansowania, narzędziach pracy, czy też zakresach realizowanych zadań, które uzależnione są od zasad przyjętych w izbie skarbowej,
w której funkcjonuje dane biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Nierównomierne jest także obciążenie pracą pracowników poszczególnych biur, w szczególności w odniesieniu do ilości rozpatrywanych wniosków o wydanie interpretacji.

Za najlepszą drogę eliminowania niekorzystnych zjawisk występujących w Krajowej Informacji Podatkowej uznano wprowadzenie centralnego zarządzania tą instytucją i jej zadaniami, czemu dano wyraz w opracowanej Koncepcji rozwoju zadań Krajowej Informacji Podatkowej[1], a następnie w ustawie z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej[2].

Podejmowane w sferze organizacyjnej działania prorozwojowe skupiać będą się przede wszystkim na:

 • Wprowadzeniu nowoczesnych i jednolitych metod zarządzania Krajową Informacją Podatkową jako całością, pozwalających w sposób efektywny wykorzystywać posiadane przez biura KIP zasoby kadrowe i rzeczowe.
 • Ujednoliceniu warunków pracy w poszczególnych biurach na czele ze stopniowym wyrównywaniem dysproporcji w wynagrodzeniach oraz ustaleniem jednolitych zasad przyznawania nagród i awansów.
 • Wdrażaniu nowoczesnych narzędzi pracy umożliwiających w pełni elektroniczną obsługę spraw i procesów realizowanych w KIP – zarówno procesów podstawowych takich jak bezpośrednia obsługa klientów (infolinia), czy też wydawanie interpretacji indywidualnych, poprzez procesy wspierające np. kadry
  i rachunkowość, na procesach zarządczych skończywszy.
 • Wprowadzeniu centralnego zarządzania zadaniami realizowanymi przez Krajową Informację Podatkową – zarówno usługami świadczonymi przez infolinię,
  jak i zadaniami realizowanymi przez wydziały interpretacji – co skutkować będzie równomiernym obciążeniem pracą pracowników wszystkich biur.
 • Wzmocnieniu wewnętrznych procedur nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz jednolitością wydawanych interpretacji i udostępnianych informacji.

Opisany kierunek zmian wpisuje się w całokształt przygotowywanej obecnie w resorcie finansów reformy służb skarbowych, zmierzającej do utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. W jej strukturach funkcjonować ma Krajowa Informacja Skarbowa – instytucja odpowiedzialna za realizację zadań wykonywanych obecnie przez Krajową Informację Podatkową oraz Centrum Informacji Służby Celnej.

Zmiany w sferze organizacji i zarządzania są niezbędne dla rozwoju oferowanych przez Krajową Informację Podatkową usług. Rozwój ten będzie skupiał się w głównej mierze na:

 • Poszerzaniu katalogu świadczonych usług informacyjnych, w szczególności uruchamianiu nowych kanałów komunikacji.
 • Zwiększaniu zasobów udostępnianych informacji.
 1. BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA – ROZWÓJ INFOLINII I NOWYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

Druga połowa 2016 r. oraz 2017 r. to czas intensywnego rozwoju usług realizowanych w obszarze obsługi bezpośredniej, umożliwiony głównie poprzez wdrażanie kolejnych etapów Programu e-Podatki.

W ramach planowanej ścieżki dalszego rozwoju poszerzony zostanie katalog świadczonych usług informacyjnych oraz uruchomione zostaną nowe kanały komunikacji. Jeszcze w 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość zadania pytania za pomocą formularza umieszczonego na Portalu Podatkowym. Usługa ta umożliwi zadawanie pytań za pomocą przygotowanego formularza, bez konieczności logowania się do jakiegokolwiek systemu. Udostępniony formularz obejmie swoim zakresem zapytania będące w zakresie infolinii podatkowej, jak i infolinii celnej.

Kolejnym kanałem komunikacji, który Krajowa Informacja Podatkowa chce udostępnić podatnikom to możliwość chatu z konsultantem, który byłby uruchamiany za pomocą linku na Portalu Podatkowym.

Następnym udogodnieniem będzie możliwość uzyskania – automatycznie, jak i poprzez kontakt z konsultantem – informacji na temat indywidualnych danych podatników. Usługa umożliwi klientowi uwierzytelnionemu za pomocą specjalnego kodu PIN uzyskanie informacji na temat jego indywidualnych danych, w tym także aktualnych stanów rozrachunków z fiskusem. W pierwszym etapie dane udostępniane podatnikom będą swoim zakresem obejmowały podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz informacje dotyczące karty podatkowej. Docelowo mają dotyczyć wszystkich podatków.

 1. INTERPRETACJE INDYWIDUALNE.

Interpretacje indywidualne są obecnie podstawowym instrumentem wzmacniającym pewność co do sposobu rozumienia przepisów prawa podatkowego. Działania wspierające rozwój w tym obszarze będą koncentrować się na zwiększeniu dostępności do interpretacji, wzmocnieniu procedur zapewniających ich jednolitość, jak również uczynieniu z interpretacji jednego z narzędzi umożliwiających uszczelnienie systemu podatkowego.

Zwiększenie dostępu do interpretacji będzie następować poprzez:

 • Stopniowe skracanie czasu oczekiwania na wydanie interpretacji co umożliwi podatnikom szybsze podejmowanie decyzji i sprawniejszą realizację obowiązków podatkowych – docelowo średni czas rozpatrywania wniosku o interpretację nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.
 • Uruchamianie nowych form składania wniosków w miarę postępów we wdrażaniu produktów Projektu e-Podatki (możliwość składania wniosków przez Portal Podatkowy).

Poszerzenie dostępu do interpretacji będzie szło w parze ze wzmocnieniem narzędzi zapewniających jednolitość interpretacji – wprowadzeniem nowych procedur wewnętrznych zmierzających do szybkiego wykrywania i eliminowania ewentualnych rozbieżności oraz zapobiegania ich powstawaniu.

Oprócz udogodnień dla zainteresowanych otrzymaniem interpretacji indywidualnej interpretacje te będą także oddziaływać na kształt polskiego systemu podatkowego. Ich analiza pozwoli na bieżące dostarczanie informacji na temat nieprawidłowości w systemie podatkowym, pozwalających na jego uproszczenie i uszczelnienie. Podobny skutek wywierać będzie uczestnictwo w systemie międzynarodowej wymiany interpretacji – umożliwi ono pozyskiwanie informacji na temat preferencji udzielanych przedsiębiorcom przez inne kraje, które mogą wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynku międzynarodowym oraz stan polskich finansów publicznych.

 1. ZWIĘKSZENIE KATALOGU UDOSTEPNIANYCH INFORMACJI.

Zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do jednolitej i rzetelnej informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom jest niezwykle istotne zarówno dla podatników, jak i pracowników innych jednostek podległych Ministrowi Finansów. Informacja jest bowiem podstawą do podejmowania przez nich stosownych decyzji i działań. Dlatego też podejmowane przez Krajową Informację Podatkową działania zmierzające do rozwoju usług świadczonych bezpośrednio na rzecz zainteresowanych, uzupełnione zostaną o budowę kompleksowego i powszechnie dostępnego zbioru informacji.

Aktualnie prowadzone są prace nad narzędziem mającym umożliwić poszerzenie katalogu rodzaju udostępnianych przez Krajową Informację Podatkową materiałów informacyjnych. Docelowo podatnikom oraz pracownikom administracji skarbowej mają zostać udostępnione wewnętrzne zasoby informacyjne, z których korzystają pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej. Związane to będzie z uruchomieniem nowej wyszukiwarki informacji, która umożliwi udostępnianie i wyszukiwanie większej ilości informacji, w tym interpretacji podatkowych, broszur informacyjnych itp.

[1]Koncepcja rozwoju zadań Krajowej Informacji Podatkowej, Warszawa, 19 grudnia 2014 r. http://archwww.mf.gov.pl/_files_/intranet/intranet_ap/wydarzenia_i_aktualnosci/ministerstwo_finansow/2014/koncepcja_rozwoju_kip.pdf

[2] Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/