1 lipca rusza wakacyjna akcja „Weź paragon”

28.06.2012 09:00 (aktualizacja: )

Russell Bedford Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i wakacjami wielu przedsiębiorców, po roku ciężkiej i wytężonej pracy już myśli o odpoczynku i dalekich podróżach. Niestety fiskus, pomimo okresu wakacyjnego, nie pozwoli im o sobie zapomnieć. Jak co roku bowiem organy podatkowe zaplanowały w okresie letnim akcję pod nazwą „Weź paragon”. Szczegółu tj. termin i obszar objęty działaniami zostały wskazane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym 22 czerwca br. na wyżej wspomnianej stronie administracja skarbowa rozpocznie akcję 1 lipca i potrwa ona do ostatniego dnia letnich wakacji . Podobnie jak w latach ubiegłych, działania będą obejmowały cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny. Będą one polegały na przeprowadzaniu kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz kontrolach ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

Warto przypomnieć, iż obowiązek rejestracji sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej i wystawiania paragonów wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej: UVAT) oraz z § 7 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.; dalej: Rozporządzenie). Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast w ust. 1 § 7 Rozporządzenia przeczytać możemy, iż podatnicy są obowiązani dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Czym grozi niewywiązanie się przedsiębiorcy z powyższych obowiązków? Niewydanie paragonu jest czynem, za który grozi odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765; ze zm.; dalej: KKS). Zgodnie bowiem z art. 62 § 1 KKS Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Od strony nabywcy, brak paragony może skutkować np. brakiem podstawy do zgłoszenia reklamacji w przypadku zakupu wadliwego towaru.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, tak przedsiębiorcy jak i nabywcy usług i towarów w trakcie wakacyjnych szaleństw nie powinni zapominać o obowiązku wystawiania paragonu oraz ewentualnych konsekwencjach ich braku.

Michał Drozdyk
Konsultant Podatkowy w kancelarii
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.