Ulga w ZUS dla nowej firmy

26.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z preferencji, w której za podstawę ustalenia składek przyjmie kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia. Prawo do obniżonych składek przysługuje mu wyłącznie przez 24 pierwsze miesiące prowadzenia działalności.

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku pobierania przez część miesiąca zasiłku (np. w przypadku choroby).

W przypadku składek zdrowotnych – składka jest miesięczna i niepodzielna. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozpoczął działalność w trakcie miesiąca – zmuszony jest zapłacić składkę w całości.

Prawa do obniżonych składek ZUS nie posiadają podatnicy, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Uwaga ! Ulga na ZUS a kontynuacja umowy o pracę

Nic nie stoi na przeszkodzie, by z ulgi korzystać przy wykorzystaniu wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. W miejsce dotychczasowej umowy o pracę podatnik zobowiązuje się świadczyć pracę w ograniczonym wymiarze czasu pracy (np. 1/10, 1/40 etatu) – w pozostałym zakresie – przejmuje obowiązki prowadząc działalność. Należy oczywiście zadbać, by warunki świadczenia takiej umowy w ramach działalności gospodarczej różniły się od wykonywania umowy o pracę (m.in. nie ograniczały czasu pracy pracownika, podległości kompetencyjnych itp.) . Kontynuacja zatrudnienia pozwala zatem na korzystanie z obniżonych składek, nawet przy tym samym zakresie usług, które wykonywane są i były wcześniej w ramach umowy o pracę.

Uwaga! Pracodawca a umowa zlecenie

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej na rzecz zleceniodawcy – byłego lub obecnego – z ulgi można korzystać. Wskazane sformułowanie „pracodawca” dotyczy osoby zatrudniającej na podstawie stosunku pracy, a nie na podstawie stosunków cywilnoprawnych.

Zmiana zakresu świadczeń lub podzlecenie czynności (np. poprzez firmę innej osoby) powoduje, że podatnik może korzystać z preferencji w składkach ZUS. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej okres 24 miesięcy nie przedłuża się o czas zawieszenia działalności. Podatnik ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności na płacenie niższego ZUS od dnia rejestracji.