Kary i opóźnienia w składkach ZUS

05.06.2012 10:00 (aktualizacja: )

Składki w organie ubezpieczeniowym należy regulować terminowo. W zakresie ZUS terminem uregulowania składek jest data odnotowania płatności po stronie ZUS a nie termin dokonania przelewu bankowego czy polecenia zapłaty na poczcie. Składki należy zatem opłacać tak, by w terminie zostały one odnotowane przez organ i zaksięgowane na koncie ZUS.

Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

Istnieje możliwość występowania do organów ZUS o:

 • przeksięgowanie kwot wpłaconych niepoprawnie na poszczególne konta,
 • rozksięgowanie kwot nadwyżek na poszczególne konta.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony ZUS o przeksięgowaniu i zaksięgowaniu nadwyżek, dana składka opłacona jest na konkretne konto w dacie jej przeksięgowania (a nie w dacie pierwotnej wpłaty).

UWAGA!

Niezapłacenie dobrowolnej składki chorobowej ZUS w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. Opóźnienie składki w praktyce często wyjaśniane jest telefonicznie lub poprzez wizytę w organie ZUS celem wyjaśnienia opóźnień. Niemniej należy pamiętać, że sytuacja taka powinna być wyjątkowa – a wnioski o przywrócenie terminu są rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektorów ZUS i powinny być wysyłane jedynie na piśmie.

Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

W przypadku nieopłacenia składki w terminie – podatnik traci prawo do świadczeń chorobowych w ZUS (zasiłku chorobowego). Ponowne prawo do świadczeń przysługuje mu dopiero w chwili objęcia opieką ubezpieczeniową (np. po 180 dniach regularnego opłacania składek).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

Podatnik ma również możliwość wystąpić do organu o ustalenie należnych składek na dany dzień ustalając tym samym zakres zaległości, które powinien uregulować. Organ na wniosek podatnika wskazuje wówczas wymiar opłaconych składek oraz składek należnych porównując tym samym kwoty. Unika w ten sposób odsetek za zwłokę. Zaświadczenie ze strony ZUS nie oznacza jednak, że organ nie może naliczyć innych opłat czy wszcząć kontroli co do poprawności rozliczeń.


Kary

Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
 • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
 • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
 • nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie,
 • nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym we właściwej formie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Dodatkowo, w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek.

UWAGA!

W dniu 30 maja 2012 r. straciły moc przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które w dniu 18 listopada 2010 r. zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny (dalej „TK”) za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Od 31 maja 2012 r. za przestępstwa w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych karać można jedynie jednokrotnie – karą do 100% składki lub na podstawie postępowania karnego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 05-06-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015