Formularz wpłaty ZUS – instrukcja wypełniania

29.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175).

Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych.

Zlecenia płatnicze muszą być generowane na druku wskazanym przez organ ubezpieczeniowy. Sankcją za stosowanie innej formy płatności realizowanej na podstawie innych druków będzie niezaksięgowanie płatności jako należność z tytułu składek ZUS.

Przekazywanie składek do organu ubezpieczeń musi odbywać się na ustandaryzowanym blankiecie wpłat. Wzór określa rozporządzenie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DZ. U. 2009, nr 202, poz. 1561).

 SMSDeklaracja bezpłatna
Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek

Instrukcja

Z racji na złożoność blankietu rozporządzenie zawiera również instrukcję wypełniania poszczególnych pól.

Uwaga – istnieje możliwość występowania do organów ZUS o:

  • przeksięgowanie kwot wpłaconych niepoprawnie na poszczególne konta,
  • rozksięgowanie kwot nadwyżek na poszczególne konta.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony ZUS o przeksięgowaniu i zaksięgowaniu nadwyżek, dana składka opłacona jest na konkretne konto w dacie jej przeksięgowania (a nie w dacie pierwotnej wpłaty).

 NAZWA POLASPOSÓB WYPEŁNIANIA

01

Nr rachunku bankowego ZUS

Należy wpisać:

1) w przypadku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 83 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 1;

2) w przypadku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 78 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 2;

3) w przypadku opłacania należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 73 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 3;

4) w przypadku opłacania należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych - w dwóch pierwszych kratkach liczbę 68 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 4.

Wpłat należności z tytułu składek w związku z realizacją tytułu wykonawczego lub zajęcia przez urząd skarbowy, komornika sądowego lub dłużnika zajętej wierzytelności oraz wpłat należności przez syndyka upadłości z tytułu składek za okres przed dniem ogłoszenia upadłości dokonuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Dokument płatniczy składa się z dwóch odcinków - dla banku zleceniodawcy i dla zleceniodawcy.

02

W/P

Nie wypełniać - pole przeznaczone dla instytucji obsługującej wpłaty składek.

03

Kwota

Należy wpisać kwotę, rozdzielając złote i grosze przecinkiem. Jeśli nie ma groszy, wpisuje się dwa zera, np. kwotę 1.565 zł należy zapisać:

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

04

Nr rachunku bankowego płatnika/kwota słownie

W przypadku dokonywania płatności w formie polecenia przelewu należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika składek w postaci podanej przez instytucję obsługującą wpłaty składek, np.

"stary" numer rachunku bankowego lub

"nowy" numer rachunku bankowego /w standardzie NRB/.
W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek wpisuje się numer rachunku bankowego wpłacającego.
Płatnicy składek, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dokonujący płatności w formie wpłaty gotówkowej wpisują kwotę słownie,
np. kwota 156 zł 89 gr może być zapisana:

Dla kwoty słownie można używać skrótów, opisując każdą cyfrę osobno trzema pierwszymi literami i oddzielając je od siebie gwiazdkami, np. kwota 156 zł 89 gr może być zapisana:

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

05

Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika

Należy wpisać odpowiednio, drukowanymi literami:

1) nazwę skróconą płatnika składek lub

2) nazwisko i imię płatnika składek.

Dane powinny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. Należy uwzględniać odstępy i znaki rozdzielające, np.

lub

W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek wpisuje się nazwę skróconą lub nazwisko i imię wpłacającego, wskazane przez ZUS w wydanej decyzji.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

06

NIP płatnika

Należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek), np.

W przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucje obsługujące wpłaty składek wpisuje się NIP właściwego płatnika składek, wskazany przez ZUS w wydanej decyzji.
W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

07

Typ drugiego identyfikatora

Należy wpisać:

1) R - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się numer REGON;

2) P - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się PESEL;

3) cyfrę 1 - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer dowodu osobistego;

4) cyfrę 2 - jeżeli w polu "08. Drugi identyfikator płatnika" wpisuje się serię i numer paszportu.

W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste.

08

Drugi identyfikator płatnika

Należy wpisać:

1) numer REGON płatnika składek - jeżeli płatnik ma nadany numer REGON;

2) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli płatnikowi składek - osobie fizycznej - nie nadano numeru REGON.

Numery identyfikatorów wpisuje się bez odstępów i znaków rozdzielających;

3) drugi identyfikator właściwego płatnika składek wskazany przez ZUS w wydanej decyzji - w przypadku wszystkich wpłat dokonywanych przez osobę trzecią lub wpłat typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek.

W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.
W przypadku gdy płatnikowi składek nie nadano drugiego identyfikatora, pole pozostaje puste.

09

Typ wpłaty

Należy wpisać oznaczenie typu wpłaty, używając następujących liter:

A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

B - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

D - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,

M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,

S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,

T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności,

U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego.

10

Nr deklaracji

1) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia:

a) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej,
02 - 39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,

b) w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej:
40 - dla deklaracji rozliczeniowej:

- składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca,
- składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca,

41 - 49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,

c) w przypadku:

- powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

- wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

- innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

- instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej:

51 - dla deklaracji rozliczeniowej,
52 - 69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,

d) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:
51 - dla deklaracji rozliczeniowej,
52 - 89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,

e) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego:
70 - dla deklaracji rozliczeniowej,
71 - 79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70,

f) w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:
80 - dla deklaracji rozliczeniowej,
81 - 89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej
numerem 80;

2) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, należy wpisać 01;

3) jeżeli w polu 09 wpisano S lub M - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy wpisać:
01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
02 - 39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,
40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
41 - 49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,
51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
52 - 69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51,

4) jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego.

11

Deklaracja

Należy wpisać (cyframi arabskimi podając dwie cyfry miesiąca, np. 01 - dla stycznia, 12 - dla grudnia oraz cztery cyfry roku, np. 2003):

1) jeżeli w polu 09 polecenia przelewu/wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wpisano A lub B - miesiąc i rok, którego dotyczy błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy;

2) jeżeli w polu 09 wpisano S - miesiąc i rok wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy;

3) jeżeli w polu 09 wpisano M - miesiąc i rok bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub wybrany miesiąc i rok z okresu, za który dokonywana jest wpłata.
Wskazanie miesiąca i roku jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań, tj. w pierwszej kolejności zostaną pokryte zobowiązania za miesiąc kalendarzowy wskazany we wpłacie, a nadwyżka zostanie rozliczona poczynając od najwcześniejszej zaległości;

4) jeżeli w polu 09 wpisano S - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, jeżeli płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc;

5) jeżeli w polu 09 wpisano T - miesiąc i rok terminu, do którego odroczono wpłatę;

6) jeżeli w polu 09 wpisano U - miesiąc i rok wyznaczonego terminu raty;

7) jeżeli w polu 09 wpisano D lub E - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym.

12

Nr decyzji/ umowy/tytułu wykonawczego

Należy wpisać:

1) jeżeli w polu 09 wpisano A, B lub D - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty;

2) jeżeli w polu 09 wpisano E - numer tytułu wykonawczego;

3) jeżeli w polu 09 wpisano T - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek;

4) jeżeli w polu 09 wpisano U - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. W przypadku stosowania pisma ręcznego każdy znak należy wpisywać w oddzielnej kratce. W przypadku stosowania pisma maszynowego można ignorować podział na kratki.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015