Przestoje i braki - Wynagrodzenia

30.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

Przestoje i braki

Pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną. Zdarza się jednak, że pracownikowi należy się wynagrodzenie również za czas niewykonania pracy. Taką sytuacją jest przestój w pracy.

Przestojem w pracy jest przerwa wynikająca z przyczyn zewnętrznych, zakłócająca normalny tok pracy. Przykładem jest usterka narzędzi niezbędnych do pracy pracownika, pogoda, czy przerwa w dostawie prądu.

Kodeks pracy regulując tą kwestię jasno wskazuje, że pracownikowi, który nie wykonał swojej pracy z przyczyn niezależnych od niego przysługuje wynagrodzenie. Nakłada jednak następujące warunki:

  1. Pracownik musi wykazywać gotowość do świadczenia pracy – gotowość ta polega na tym, że pracownik faktycznie pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a pracodawca jest świadomy gotowości do pracy pracownika,
  2. Pracownik doznaje przeszkód w wykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  3. Przestój nie był zawiniony przez pracownika.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

Poprzez wynagrodzenie wynikające z osobistego zszeregowanie pracownika należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym (SN z dnia 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86).

A więc:

  • jeżeli pracownik wynagradzany jest na podstawie stawki godzinowej bądź miesięcznej -wynagrodzenie za czas postoju nie podlega obniżeniu i przysługuje w zwykłej wysokości (100% wynagrodzenia),
  • jeżeli pracownikowi nie określono stawki godzinowej ani stawki miesięcznej - wynagrodzenie za czas postoju podlega obniżeniu i występuje w wysokości 60 % wynagrodzenia.

Zasadą jest jednak, że wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga Komentuje Analityk Bankier.pl Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski Analityk Bankier.pl Wynagrodzenie wypłacane za przestój nie może „być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów” – takie sformułowanie ustawy nie wskazuje, czy w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze niepełnego etatu – w związku z którym uzyskiwane wynagrodzenie jest niższe niż minimalne (ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) w przypadku przestoju – limit wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia w przypadku przestoju powinien ulegać proporcjonalnemu obniżeniu – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, czy też nie. Stać jednak należy na stanowisku bardziej restrykcyjnym – skoro wypłacana jest kwota za część etatu – limit minimalnego wynagrodzenia również powinien podlegać obniżeniu proporcjonalnemu.

Praca zastępcza

Pracodawca na czas trwania przestoju może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę – za której wykonanie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie przewidziane za tą pracę. Wynagrodzenie w takim przypadku wypłacane jest na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli jednak przestój wystąpił z winy pracownika wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za wykonaną pracę. Praca odpowiednia powinna być pracą zbliżoną do tej wykonywanej przez pracownika, odpowiadająca jego kwalifikacjom i umiejętnościom.

Pogoda

W przypadku, gdy przestój w wykonywaniu pracy spowodowany jest złymi warunkami atmosferycznymi wynagrodzenie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków. W razie, gdy pracodawca powierza pracownikowi pracę zastępczą na czas przestoju – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Ustawa antykryzysowa

Nowe regulacje dotyczące niewykonania pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika wprowadziła przejściowa ustawa antykryzysowa z 2009 roku. Wprowadza ona nowe pojęcie - przestoju ekonomicznego, który należy rozumieć jako niewykonywanie pracy u przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych przez pracownika pozostającego w gotowości do pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.

Zgodnie z nią pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach

finansowych, który uprzednio w formie pisemnej wyraził zgodę na objęcie go przestojem ekonomicznym, przysługuje przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy:

  • świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, łącznie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy (liczonych od 3 miesiąca przed dniem złożenia wniosku do upływu 9 miesiąca po dniu złożenia wniosku, na podstawie wykazu uprawnionych pracowników), do wysokości 100 % zasiłku, lub
  • stypendium w okresie szkolenia lub trwania studiów podyplomowych pracownika - wysokości 100 % zasiłku,
  • wynagrodzenie - w łącznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wadliwe wykonanie towaru

W przypadku wadliwego wykonania przez pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Jeżeli jednak wadliwość produktu bądź usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym, że wynagrodzenie nie przysługuje za czas pracy poświęcony na usunięcie powstałej wady.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 30-05-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015