Szkolenie bhp

02.03.2011 10:00 (aktualizacja: )

Pracodawca, który zamierza zatrudniać pracowników ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności powiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Wśród podstawowych zadań ciążących na każdym pracodawcy znajduje się dbałość o życie i zdrowie swoich pracowników. Wszystko to odbywa się poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochronę zdrowia swoich podwładnych. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika nie tylko z przepisów kodeksu pracy, lecz uznane jest także za jedno z podstawowych praw obywatelskich (art. 66 ust.1 Konstytucji).

Zgodnie z kodeksem pracy każdorazowe zatrudnienie nowego pracownika musi poprzedzić odpowiednie szkolenie BHP pracownika, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, mające na celu przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Można wyróżnić dwa rodzaje szkoleń BHP:

 1. szkolenia wstępne,
 2. szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w dwojakiej formie instruktażu opracowanego dla poszczególnych grup stanowisk. I tak obejmuje ono :

 • instruktaż ogólny dający wiedzę związaną z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowanymi w kodeksie pracy, a także zakresu zasad i przepisów BHP obowiązujących w danym zakładzie pracy. Instruktaż ogólny zaznajamia również pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  Odbyciu instruktażu ogólnego podlegają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 • instruktaż stanowiskowy zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które występują na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przez zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki. Instruktaż stanowiskowy przedstawia pracownikom również metody bezpiecznego wykonywania pracy na tych samych stanowiskach. Jest on przeprowadzany przed dopuszczeniem zatrudnianego pracownika do wykonywania pracy, bądź w przypadku jego przenoszenia na stanowisko robocze oraz inne, na którym występuje zagrożenie działania czynników szkodliwych. Instruktaż ten stosowany jest również przed dopuszczeniem do pracy zatrudniającego ucznia w celu odbycia praktyk zawodowych jak i studenta w celu odbycia studenckich praktyk. Jest on przeprowadzany przez osobę odpowiednio do tego przeszkoloną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Instruktaż stanowiskowy zawsze kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności wykonywania przez pracownika pracy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma za zadanie aktualizację i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny określonej dziedziny, a także poinformowanie pracowników o nowych rozwiązaniach techniczno – organizacyjnych w tym zakresie. Jest ono przeprowadzane w formie instruktażowej nie rzadziej niżeli raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występuje szczególnie duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika – nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe osób nowo przyjętych do pracy odbywa się w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - szkolenie to musi odbyć się w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

 1. przedłoży aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie w tym okresie wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy,
 2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, pod warunkiem, że program ten uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe kończy egzamin przeprowadzony przez organizatora szkolenia. Jego wynik stwierdza stopień przyswojenia wiedzy oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP - objętych programem.

Ukończenie we wspomnianym powyżej okresie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Szkolenie BHP powinno zapewnić pracownikom:

 1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Uwaga !

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzenie stosownego szkolenia jest procesem jednostronnym. Oznacza to, że obowiązek ten spoczywa jedynie na pracodawcy, niezależnie od tego jaki rodzaj pracy wykonuje druga strona stosunku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy pracodawca dokonuje oceny i sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz niezbędnymi środkami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko. Co więcej informuje swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia lub życia, występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach i przy wykonywanych pracach.

W świetle przepisów poprzez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy; (§ 2 pkt7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Uwaga !

Pracodawca może samodzielnie przeprowadzać szkolenia BHP w swoim zakładzie pracy. Podstawowym warunkiem nabycia takiego prawa jest odbycie szkolenia w formie kursu bądź seminarium w oparciu o ramowy program z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z odbycia wspomnianego szkolenia zwolniony jest jednak pracodawca posiadający odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nieprzestrzeganie zasad BHP

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy przedsiębiorca będący odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a nie przestrzegający zasad BHP, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.00 zł. Tej samej karze podlegają osoby, które w ściśle określonym 30 dniowym terminie nie zawiadomią właściwego okręgowego inspektora pracy, a także właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o zmianie technologii, która mogłaby stwarzać zagrożenie.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 • data utworzenia: 02-03-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015