Jednoosobowa spółka z o.o., członek rady nadzorczej

25.09.2013 10:00 (aktualizacja: )

Prowadzący spółkę z o.o. będący jej jedynym udziałowcem podlega ubezpieczeniom społecznym na takich zasadach, jak przedsiębiorca, tj. opłaca składki od tej samej podstawy ustalenia składek.

Osoba taka może ze sobą samą zawrzeć umowy o pracę w roli prezesa spółki (uchwała w tej sprawie w formie aktu notarialnego) i eliminować w ten sposób składek poprzez zbieg tytułów ubezpieczeń. Istnieje jednak ryzyko uznania nieważności umowy o pracę prezesa z tego względu, że nie ma możliwości sprawowania osobistej kontroli przez spółkę jednoosobową nad pracownikiem będącym jej prezesem i jedynym udziałowcem. Sąd Najwyższy wskazał na niezależność prawa pracy przy stwierdzaniu nieważności umowy o pracę mimo, że kodeks spółek handlowych dopuszcza takie zatrudnienie (por. m.in. wyrok SN (II UKN 37/96, II UKN).

Płatnikiem składek z tytułu pozostawania wspólnikiem spółki jednoosobowej jest wspólnik, nie spółka. Z tytułu wynagrodzenia pobieranego za pełnienie funkcji prezesa – np. na podstawie umowy cywilnoprawnej – będzie już spółka, a nie wspólnik. Konsekwencją powyższego jest fakt, że to wspólnik, a nie spółka ponosi wydatki na opłacanie składek i w konsekwencji wydatki te rozliczane są jako koszt uzyskania przychodów po stronie wspólnika (również koszt podatkowy).

Wspólnik z tytułu udziału w spółce jednoosobowej uzyskuje przychód z tytułu udziału w spółkach posiadających osobowość prawną (kapitały pieniężne). W tym zakresie ma możliwość przychody obniżać o koszty ich uzyskania.

W związku z brakiem obowiązku poboru, składka ta nie powinna być ujmowana w dokumentach rozliczeniowych spółki (płatnika), lecz jedynie w dokumentach sporządzanych przez wspólnika.

Powołanie do rady nadzorczej

Zarówno powołanie na prezesa spółki, jak i na członka rady nadzorczej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia wyłącznie na podstawie powołania nie powoduje obowiązku opłacania składek ZUS z tego tytułu.

Planowane są zmiany w zakresie oskładkowania powoływanych na swoje funkcje członków rad nadzorczych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-09-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015