Dotacja z UE a zwrot podatku VAT

26.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

Standardowo zwrot VAT przysługuje również w przypadku otrzymywania dotacji dla prowadzących działalność. Dotacja kwalifikowana jako dopłata do ceny towaru podwyższa wartość podstawy opodatkowania (np. refundacja za leki), niemniej istnieje możliwość odliczania podatku VAT od nabytych z tytułu dotacji towarów lub usług przy założeniu wykorzystania ich bezpośrednio lub pośrednio do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Odliczenia lub zwrotu VAT dokonuje się na zasadach ogólnych.

Przy dotacjach ogólnych wartość dotacji nie podwyższa podstawy opodatkowania VAT, co nie zmienia faktu, że od wartości zakupionego sprzętu, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej, możliwe jest odliczenie podatku VAT. Odliczenia dokonuje się na zasadach ogólnych.

Dla prawa odliczenia VAT konieczny jest m.in. status podatnika VAT czynnego.


Zasady szczególne przy pomocy europejskiej – odliczenie VAT

Dodatkowo zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%. Prawo zwrotu przysługuje w związku z bezzwrotnymi środkami przekazanymi polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 • Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 • kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Odpowiednio za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 • umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • •ednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika korzystającego z takiej pomocy.

Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
 • prowadzą ewidencję dla celów podatku VAT;
 • w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
 • posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków i przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w części z innych środków finansowych. W takim przypadku podatek podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

W przypadku powyższych form pomocy zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek, zawiera co najmniej dane dotyczące:

 • wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;
 • kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

Do wniosku, dołącza się:

 • kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 • dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W przypadku zakupów częściowo finansowanych ze środków pomocowych:

 • wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;
 • do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, wraz z określeniem wynikającego z podpisanej umowy udziału tego finansowania.

Podatnik dołącza wnioski, do deklaracji podatkowej dla podatku.

Zwrot podatku przysługuje także w związku z nabyciem towarów i usług dokonywanym od zarejestrowanego podatnika przez nierezydentów niebędących zarejestrowanymi podatnikami, w przypadku nabycia przez nich opodatkowanych towarów i usług związanych z realizacją programów Unii Europejskiej finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zwrot stosuje się wyłącznie do nabycia towarów i usług ściśle związanych z realizacją umów przedakcesyjnych, określanych w tytule jako umowy współpracy bliźniaczej (twinningowe), zawartych pomiędzy organami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej a organami administracji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej "umowami współpracy bliźniaczej. Termin zwrotu to 60 dni.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 26-04-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015