Mały podatnik CIT

  Archiwum mały podatnik CIT

  Archiwum - Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

  RokMały podatnik CIT
  20212'000’000 €9'031’000 PLN
  20202'000’000 €8'747’000 PLN
  20191’200’000 €5’135’000 PLN
  20181’200’000 €5'176'000 PLN
  20171’200’000 €5’157’000 PLN
  20161’200’000 €5'092'000 PLN

  Ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 4a, pkt.10 (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)