Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Leasing - podatki a koszty leasingu

12.10.2005 10:00 (aktualizacja: )

Skutki podatkowe i rachunkowe leasingu pozwalają na znaczną optymalizację działalności podatnika. Stąd też leasing całe lata uznawany jest za jedną z popularniejszych form pozyskiwania majątku służącego prowadzeniu działalności i uzyskiwaniu przychodów.

Leasing - zmiany 2013

Uwaga!

Zgodnie z definicją za leasing przyjmuje się umowę nazwaną, określoną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron – finansujący - oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie – korzystającemu - podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

O kwalifikacji podatkowej leasingu świadczy przede wszystkim to, na jakich zasadach doszło do zawarcia umowy. W przypadku leasingu operacyjnego – podatnik raty będzie rozliczał bezpośrednio w kosztach, natomiast w przypadku leasingu finansowego podatnik przedmiot leasingu traktuje jako własny środek trwały – wykazując w kosztach wartość ustalonych odpisów amortyzacyjnych.

Leasing

LEASING – znaczenie pojęć

podstawowy okres umowy leasingu

czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona

odpisy amortyzacyjne

odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych

normatywny okres amortyzacji

W przypadku:

- środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych,

- wartości niematerialnych i prawnych – ustawowo wskazany okres trwania ich amortyzacji;

rzeczywista wartość netto

wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, ustalanych przy zastosowaniu liniowych zasad amortyzacji i stawki z wykazu stawek amortyzacyjnych;

hipotetyczna wartości netto

wartość początkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy o PIT pomniejszona o:

- odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad degresywnych z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych,

- odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych;

spłata wartości początkowej

faktycznie otrzymana przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu. Przy sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki