Prawo do korekty - korekta - Księgowość

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty

27.09.2013 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku błędnie wypełnionego formularza ZUS podatnik powinien sporządzić formularz prawidłowy i oznaczając go jako korygujący złożyć bez obowiązku precyzowania przyczyn korekty. W formularzu wskazać należy wszystkie prawidłowe informacje co znaczy, że dokument składa się wypełniony w całości, a nie tylko pola modyfikowane. Jako datę sporządzenia dokumentu podaje się datę obecną – czyli datę sporządzenia dokumentu korygującego.

Korektę należy złożyć zarówno w przypadku, gdy błędy dostrzeże:

  • Podatnik, jak również
  • ZUS (przekazując tę informacje podatnikowi).

Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Wyjątkowo należy dokonać taką korektę, gdyby podstawę wymiaru składek stanowiła właśnie taka zadeklarowana kwota (2,20 zł).

Na płatnika składek ZUS nałożony został obowiązek sprawdzenia poprawności danych zawartych w imiennych raportach. Kontrolę dokonać należy nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z tym że jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:

  • decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
  • kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Błędy w danych ubezpieczonego

Jeżeli okaże się, że przyczyną niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są:

  • błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących dokumentów;
  • błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo brakujących dokumentów.

Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty które wpływają na niezewidencjonowanie tych kwot w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub w terminie 30 dni od dnia:

  • uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze decyzji;
  • otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze kontroli.

W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe. Zakład dokonuje korekty danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-09-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015