Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Protokół pokontrolny - Kontrola i kary

09.07.2012 10:00 (aktualizacja: )

Kontrola i kary

Protokół pokontrolny

Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Protokół kontroli zawiera w szczególności:

  • wskazanie kontrolowanego;
  • wskazanie osób kontrolujących;
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
  • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
  • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
  • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
  • ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
  • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
  • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
  • w protokole mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg w zakresie ich rzetelności i niewadliwości; W tym przypadku nie sporządza się odrębnego protokołu badania ksiąg.

Załącznik do protokołu kontroli stanowią protokoły czynności z zeznań świadków, opinii biegłych czy oględzin.

Protokół kontroli nie musi być podpisany przez kontrolowanego.

Niezgodności w protokole można kwestionować w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia stronie. Służą temu zastrzeżenia i wyjaśnienia, które organ rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, informując o wyniku rozpatrzenia stronę na piśmie, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Uwaga !

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Podatnik, poza wskazaniem w zastrzeżeniach i wyjaśnieniach protokołu kontroli, swoje zastrzeżenia powinien wskazywać w toku kontroli, w związku z poszczególnymi czynnościami, przy których jest obecny, a z których sporządzane są protokoły.

W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

W ramach postępowania podatkowego możliwe jest prowadzenie dalszych czynności dowodowych.