Klasyfikacja KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych

12.04.2018 06:02 (aktualizacja: )

Klasyfikacja Środków Trwałych

+01PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
+02PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
+03RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
+05WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
+06ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY
+07RUDY METALI
+08POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA
+09USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
+10ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
+11NAPOJE
+12WYROBY TYTONIOWE
+13WYROBY TEKSTYLNE
+14ODZIEŻ
+15SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
+16DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
+17PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
+18USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
+19KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
+20CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
+21PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
+22WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
+23WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
+24METALE
+25WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
+26KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE
+27URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
+28MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
+29POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
+30PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
+31MEBLE
+32POZOSTAŁE WYROBY
+33USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ
+35ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
+36WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
+37USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
+38USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
+39USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
+41BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
+42BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
+43ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
+45SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
+46HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
+47HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
+49TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY
+50TRANSPORT WODNY
+51TRANSPORT LOTNICZY
+52MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
+53USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
+55USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
+56USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
+58USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
+59USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
+60USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
+61USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
+62USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
+63USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
+64USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
+65USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANEZ FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
+66USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
+68USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
+69USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
+70USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
+71USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH
+72USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
+73USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
+74POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
+75USŁUGI WETERYNARYJNE
+77WYNAJEM I DZIERŻAWA
+78USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
+79USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
+80USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE
+81USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
+82USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
+84USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
+85USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
+86USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
+87USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
+88USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
+90USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
+91USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
+92USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
+93USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
+94USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
+95USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+96POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE
+97USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
+98RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
+99USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Definicja oraz zasady klasyfikowania z KŚT przydatne są przy ustaleniu, co tak naprawdę jest środkiem trwałym, co jest jego przynależnością, częścią składową, a jakie elementy stanowią odrębny, niezależny składnik majątku. Zasady te pomocne są również przy ustalaniu pojęć remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy i rozbudowy, wpływających na uznanie wydatku za niezależny od dotychczasowej inwestycji lub też podwyższających wartość początkową dotychczas wykorzystywanego środka trwałego.