Serwis - Kasy fiskalne

02.03.2005 10:00 (aktualizacja: )

Z końcem marca br. przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm). Przepisy tego rozporządzenia określają warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mających znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników oraz dostępność serwisu kas ...

Przegląd techniczny

Przegląd techniczny jest obowiązkiem stosującego kasy. Przeglądu dokonuje wyłącznie odpowiedni serwisant wpisany jako właściwy w książce kasy fiskalnej.

Przeglądu technicznego dokonuje się co 24 miesiące, częstsze przeglądy techniczne dotyczą podatników posiadających taksometry, w związku z ponowną ich legalizacją.

 Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

  • stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  • stanu obudowy kasy;
  • czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  • programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
  • poprawności działania wyświetlacza klienta;
  • stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1)  wpis jego wyniku do książki kasy;
2)  dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-03-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015