Obowiązki - Kasy fiskalne

25.02.2005 10:00 (aktualizacja: )

Rejestrowanie na kasie związane jest z szeregiem obowiązków kontrolnych, których podatnik musi dopełnić. Rozpoczynają się one już w momencie zakupu kasy i trwają przez cały okres korzystania z niej.

W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy prowadzący serwis kas zgłasza ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokonuje on tego na wzorze wskazanym w rozporzadzeniu w sprawie kas rejestrujących.

Po fiskalizacji podatnicy zobowiązani są:

  • dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
  • sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż 25 dnia miesiąca następnego, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

Uwaga: Obrót internetowy, zaliczki nocne na konto

Jak wskazał Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek (sygn. akt 1437/ZP/443/412/EZ/06/07) zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi bądź sprzedażą towaru od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega rejestracji w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak podatnik nie może dokonać sprawdzenia na koncie bankowym czy nastąpił wpływ zaliczki, tak aby zaewidencjonować na kasie fiskalnej w dniu wpłaty to wówczas dopuszczalna jest rejestracja, najpóźniej z chwilą otrzymania informacji z banku o jej wpływie na konto (wyciągu bankowego). Natomiast, gdy wpłata zaliczki następuje na sam koniec miesiąca kalendarzowego przez co wyciąg bankowy lub informacja drogą internetową otrzymana jest przez podatnika w miesiącu następnym to wówczas należy zaewidencjonować na kasie rejestrującej tę zaliczkę w dniu otrzymania takiej informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. w sprawie kas rejestrujących wskazuje (co nie miało miejsca dotychczas), że otrzymanie całości lub części należności przed dokonaniem sprzedaży podlega ewidencjonowaniu z chwilą ich otrzymania. Należy zatem liczyć się z dalszymi problemami co do ewidencjonowania obrotów na kasie zaliczek na poczet przyszłych dostaw.

Uwaga: Raport dobowy

Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku, gdy sprzedaż w dniu następnym nie jest realizowana (np. sobota, święto, urlop), raport może być wykonany dopiero następnego dnia roboczego.

Na zasadzie powyższej przeprowadza się również raporty miesięczne, przy czym należy je sporządzać do 25 dnia miesiąca następnego (przed 1 kwietnia 2013 r. - nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym po miesiącu, za który sporządzany jest raport).

Ponadto podatnicy zobowiązani są:

  • ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży;
  • dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-02-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015