Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

JPK_VAT - jak przygotować i na co zwrócić uwagę

Łukasz Wieszczeczyński 28.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Od rozliczenia stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy są już zobowiązani przygotowywać ewidencję zakupu i sprzedaży w programie komputerowym oraz wysyłać ją do organów skarbowych wyłącznie w formacie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT.

W stosunku do raportów za styczeń i miesięcy późniejszych obowiązuje plik JPK_VAT w wersji nr 3. Nie można korzystać z wcześniejszych wersji, właściwych wyłącznie dla podmiotów składających raporty za okresy wcześniejsze, czyli wyłącznie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Mikro przedsiębiorcy korzystają wyłącznie z wersji pliku nr 3 i późniejszych.

<< Status mikroprzedsiębiorcy

Jednostki przygotowujące JPK_VAT za okresy:

  • do grudnia 2016 r. włącznie – stosują JPK_VAT w wersji nr 1,
  • do grudnia 2017 r. włącznie – stosują JPK_VAT w wersji nr 2.

Po wyborze prawidłowej wersji pliku JPK_VAT należy ustalić numer pliku za dany okres. Poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4. Nie da się wysłać deklaracji oznaczonej numerem 1 jako pierwotnej wersji pliku.

Podatnicy zwolnieni z podatku VAT niezależnie od statusu jako mikro, mały, średni lub duży przedsiębiorca – nie raportują plików JPK_VAT. Zasada ta dotyczy zarówno podatników którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego – związanego z niewielką wartością sprzedaży (czyli do 200.000 zł rocznie), jak również podatników, którzy ze względu na określone czynności nie płacą podatku VAT.

Obowiązek JPK_VAT
Rodzaj czynnościSkładam JPK_VATNie składam JPK_VAT

Wyłącznie czynności zwolnione z VAT (np. art. 43 ustawy o VAT, 83 ustawy o VAT)

 

V

Podatnik VAT czynny – czynności krajowe i międzynarodowe

V

 

Podatnik VAT czynny - wyłącznie eksport towarów

V

 

Podatnik VAT czynny - wyłącznie eksport usług (miejsce opodatkowania poza terytorium UE

 

V

Podatnik VAT czynny - wyłącznie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

V

 

Podatnik VAT czynny - wyłącznie usługi z miejscem opodatkowania poza terytorium kraju (inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca)

V

 

WNT podmiotu nie będącego podatnikiem VAT czynnym

 

V

Podmiot nie posiadający statusu podatnika VAT (art. 15 ust. 3 VAT)

  

Podmiot posiadający statusu podatnika VAT czynnego, ale nie będący przedsiębiorcą (np. twórca, artysta, zleceniobiorca – rzemieślnik, rozliczający działalność wykonywaną osobiście)

V

 

Jeśli podatnik zobowiązany do raportowania poprzez pliki JPK, w niektórych okresach nie wykonuje czynności opodatkowanych ani nie odlicza podatku – musi wysłać pusty raport JPK_VAT. Dopiero zmiana statusu – rezygnacja z rozliczeń jako VAT czynny lub likwidacja działalności powodują, że podatnik przestaje składać JPK_VAT.

W przypadku wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz czynności opodatkowanych, podatnik w JPK_VAT wykazuje czynności z obu grup, w szczególności w związku z odliczeniem VAT na zasadzie proporcji.

Przygotowywanie informacji podsumowującej VAT_UE nie wpływa na obowiązek raportowania JPK_VAT, tzn. wszelkie transakcje wewnątrzwspólnotowe, które wykazywane są w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT a także w VAT-UE, muszą zostać ujęte również w pliku JPK_VAT. Podatnicy w ewidencji VAT są obowiązani bowiem zawirzeć dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Nie można pominąć zatem raporcie VAT_JPK danych, które trafiłyby do VAT_UE.

Przygotowywanie deklaracji kwartalnych VAT-7K nie ogranicza obowiązków wynikających z JPK_VAT. Oznacza to, że raporty należy wysłać podsumowując tym samym dany miesiąc ewidencjonowania. Ewidencja prowadzona kwartalnie musi zatem podzielona na trzy części – i tak raportowana. Sumy transakcji w plikach JPK_VAT dotyczyć muszą miesięcy, zatem inaczej niż w ewidencji prowadzonej kwartalnie podsumowań dokonywać należy odrębnie za każdy miesiąc. Nie trzeba natomiast dokonywać w JPK podsumowania kwartalnego, koniecznego do przygotowania deklaracji VAT-7K.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT w strukturze JPK powinna uzgadniać się z deklaracjami w podatku od towarów i usług. Oznacza to, że pola kwot netto oraz kwot podatku wskazane w strukturze JPK odpowiadają numeracji pól w deklaracji VAT podmiotu.

Sam plik podzielony jest następująco:

  1. Nagłówek – zawierający następujące dane: kod formularza (obecnie wersja schematu o wartości 1-1) , wariant formularza (od 2018 r – wersja nr 3), cel złożenia, data wytworzenia formularza, okres od – do – za który jest przygotowany JPK, nazwa systemu księgowego, który generował JPK,
  2. ,,Podmiot” - w którym zawarte są dane dotyczące danych identyfikujących podmiot składający plik JPK_VAT (NIP, nazwę podmiotu, wprowadzenie pola adres email w danych nagłówkowych, które nie będzie obowiązkowe do wypełnienia),
  3. „ewidencja sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług”, podzielona na:

a. Ewidencję zakupów VAT (oznaczona jako „zakup wiersz”) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Dodatkowe pozycje nieobowiązkowe obejmują datę wpływu faktury oraz kwoty korekty podatku naliczonego.

b. Podsumowanie ewidencji zakupów VAT (oznaczona jako „zakupCTRL”) zawiera dane dotyczące liczby wierszy ewidencji zakupu (liczby pozycji uwzględnionych w części „zakup wiersz”), w okresie którego dotyczy JPK oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

c. „ewidencję sprzedaży VAT (oznaczona jaki „sprzedaż wiersz”) zawierającą dla każdej pozycji m.in. następujące dane: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek. W ewidencji wykazać należy nie tylko sprzedaż krajową lecz również nabycia towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny, tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca).

d. Podsumowanie ewidencji sprzedaży (oznaczona jako „sprzedażCTRL”) dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK.

Ewidencja nie zawiera pól sumowania – porównania pól „sprzedaż CTRL” oraz „zakupCTRL” – w szczególności nie pokazują kwoty do zwrotu, do zapłaty i do przeniesienia na kolejny okres. Całość tych informacji wynika z deklaracji VAT-7 – za okres miesięcy, lub VAT-7K – za okres kwartału. Z JPK_VAT nie wynika również podatek do zapłaty w formie zaliczek na poszczególne kwartały u podatników innych niż mali rozliczający się kwartalnie.

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny