Korekta faktury VAT a PIT

24.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Korygowanie faktur spowodować może określone konsekwencje w zakresie księgowania faktur – zarówno po stronie nabywcy towaru i usługi, jak i po stronie sprzedawcy. Co ważne, konsekwencje różnić się będą w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy korekta oraz czy podwyższa, czy też obniża przychodu lub koszty podatkowe.

Korekta u sprzedawcy

Przychodem są kwoty należne ze sprzedaży, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Korekty wynikające z takich czynności obniżają zatem wartość przychodu w danym okresie, w którym doszło do danej transakcji. Księgowo - zapisy zmniejszające przychody mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) po stronie przychodowej księgi.

W praktyce spotyka się księgowanie korekt przychodowych według następującej zasady:

  • Zmniejszenie przychodu (korekta in minus) można księgować na bieżąco, na zasadzie uzupełnienia księgi (bo nie spowoduje podwyższenia zobowiązania podatkowego, a zatem nie należy płacić odsetek za zwłokę),
  • Zwiększenie przychodu księgować należy wstecznie, w dacie wystawienia dokumentu pierwotnego, gdyż przychód powstać powinien wówczas w wyższej wartości już wcześniej, a w konsekwencji korekta wymusi również zapłatę odsetek za zwłokę (jeżeli podatek został zaniżony); wyjątkiem jest korekta in plus, której przyczyny upatrywać należy w zdarzeniach późniejszych – np. zmiana ceny towaru lub usługi.

Taka sytuacja nie jest jednak do końca poprawna. Uzupełnianie dowodów jest poprawną metodą księgowania, niemniej jeżeli chodzi o dokumenty bieżące (np. opóźniona faktura). W przypadku korekt in minus ta forma może spowodować bowiem brak powiązania korekty z konkretnym przychodem, którego ona dotyczy. W konsekwencji kwota korekty dokonanej w okresie przyszłym może być wyższa niż kwota przychodu. Podatnik nie może w takim przypadku wykazać straty podatkowej, gdyż korekta dotyczy jedynie strony przychodowej, stąd niewykorzystana kwota korekty po prostu przepadałaby.

Stąd też zaleca się stosowanie zasady korekty przychodowej in minus również w okresie przeszłym, w którym wystawiono dokument korygowany, ewentualnie, że faktury korygujące in minus księgowane na bieżąco, zmniejszają przychody jedynie do 0 zł.


Korekta u nabywcy

Po uzyskaniu faktury korygującej koszty, księgowanie takich faktur u nabywcy przebiega inaczej niż faktur korygujących przychody i nie zależy od tego, czy korygują in plus czy in minus. Zgodnie z zasadą kasową księgowanie faktury w tym faktury korygującej następuje w dacie jej wystawienia, stąd będzie ona wprowadzana do KPiR w dacie wystawienia dokumentu korygującego, bez powiązania z wcześniejszą datą księgowania konkretnego kosztu, którego dotyczy.

Uwaga !

Stronę kosztową również korygujemy znakiem minus. Zatem faktura korygująca obniżająca wartość wcześniej księgowanych kosztów (zamiast 100 korekta na 80) zaksięgowana będzie po stronie kosztowej ze znakiem minus.

Możliwa jest również sytuacja, w której fakturę korygującą wystawioną w danym miesiącu podatnik otrzymuje już po zakończeniu tego miesiąca, w kolejnych okresach. W takim przypadku księgowanie nastąpić powinno w formie uzupełnienia okresu, w którym faktura została wystawiona (metoda najbezpieczniejsza). Księgowanie na bieżąco, jako kolejna faktura kosztowa powoduje problem w przypadku faktur in minus (zmniejszających koszty okresów wcześniejszych). Może bowiem prowadzić do wniosku, że zobowiązanie podatkowe w okresie wcześniejszym zostało zaniżone, a w konsekwencji należą się odsetki za zwłokę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 24-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015