Dokumenty korygujące – faktura korygująca

Faktura korygująca jest podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT.

W niektórych przypadkach to takiej korekty służyć może również nota korygująca, można również fakturę anulować. Nigdy jednak korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru czy usługi.

SMSOpis deklaracji
Faktura VAT korygująca
Nota korygująca

Faktura korygująca

Od 2014 r. niezależnie od przyczyny korekty, każda faktura korygująca musi zawierać określoną ilość danych, niezależnie od tego, co jest przyczyną korekty:

Faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • datę wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (lub numer NIP-UE);
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub numer NIP-UE);
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Uwaga

Większa ilość treści niż wskazana powyżej - zawarta w szczególności w fakturach takich, jak wystawiana do 2014 r., nie powoduje błędów formalnych faktury. W przypadku nie zawarcia wszystkich pozycji na fakturze (zwrócić należy przede wszystkim uwagę na pozycję - przyczyna korekty) - faktura będzie dotknięta błędem.

Obecnie nie rozróżnia się już faktur rabatowych zbiorczych oraz pojedynczych, dotyczących jednej transakcji.

Uwaga ! Organy podatkowe o fakturach korygujących

Dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek (…) w jakiejkolwiek pozycji faktury”, przy czym nie dokonano żadnych zastrzeżeń, co do charakteru tych pomyłek. Mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki.

Za interpretacją taką przemawia również wykładnia językowa analizowanego przepisu. Według „Słownika Współczesnego Języka Polskiego” (Wilga, W-wa 1996 r., str. 801), wyraz „pomyłka” oznacza nieświadome odejście od jakiś zasad, reguł, błędne rozpoznanie sytuacji, nieudane posunięcie, niewłaściwa ocena kogoś lub czegoś itp.

Natomiast, wyraz „jakikolwiek”- to zaimek zastępujący przymiotniki bez bliższego precyzowania ich treści: wskazuje na nieokreśloną cechę, której bliższe określenie jest dla mówiącego nieistotne; jakiś, byle jaki, jaki bądź obojętnie jaki.

Z uwagi na nieokreślenie przez normodawcę istoty pomyłek, należy przyjąć, że mogą one polegać na zmianie np.: adresu, czy danych odbiorcy faktury. Jednocześnie należy podkreślić, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług.

Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można jej uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2010.07.30, ILPP1/443-516/10-2/AI

Rabat, modyfikacje faktury - do roku 2013

W roku 2014 możliwe jest wystawianie faktur rabatowych -niemniej nie stosuje się faktur okresowych i pojedyńczych o innej ilości treści. Zastosowanie znajduje wyłącznie jeden wzór faktury korygującej o takiej samej treści w obu przypadkach.

Do 2013 r., w przypadku, gdy sprzedawca:

 • udziela rabatu,
 • rozlicza zwrot towarów,
 • rozlicza zwrot nabywcy kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach,
 • rozlicza zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług dokumentowanych jedną fakturą, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

1) datę jej wystawienia;

2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura powinna zawierać oznaczenie „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.


Rabat okresowy

W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 • kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Uwaga !

Zbiorcze faktury korygujące dotyczyć mogą wyłącznie rabatów okresowych. Nie dotyczą innych przyczyn korekt.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Faktura powinna zawierać oznaczenie „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.


Błędy na fakturze

W przypadku faktur podwyższających cenę, faktura korygująca powinna zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 • kwotę podwyższenia podatku należnego.

W przypadku błędów w cenie, stawce lub kwocie podatku lub innej pozycji faktury, faktura korygująca musi zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub
 • różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 25-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015