Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Choroba wypadek pracownika - poradnik

26.10.2005 10:00 (aktualizacja: )

Pracownik uprawniony jest do uzyskiwania świadczeń nie tylko za czas faktycznie przepracowany, ale również w przypadku wystąpienia wypadków losowych lub zachorowania. Zasiłki będą przysługiwały z dwóch niezależnych tytułów:

 1. z tytułu zachorowania (lub z tytułów równoważnych chorobie np. w związku z ciążą)
 2. z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Pracownik w tych przypadkach uprawniony jest do wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku z ZUS. W przypadku choroby zawodowej oraz wypadku w pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy i odszkodowanie z ubezpieczenie wypadkowego.

Choroba – wynagrodzenie chorobowe

Najczęstszym powodem wystąpienia czasowej niezdolności do pracy jest choroba. Pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) niezdolny do pracy z powodu choroby zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej:

 • łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku osób, które nie ukończyły 50 roku życia,
 • łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia

- pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia,

3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.

Choroba – zasiłek

Po zakończeniu okresu, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, nabywa on możliwość uzyskiwania zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu 70 % podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym miesięczny zasiłek jest nieco wyższy i wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:  

 1. przypada w okresie ciąży;  
 2. powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 
 3. powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez poleceń,
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownik może otrzymać przy spełnieniu określonych warunków zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, odszkodowanie czy rentę.

Choroba zawodowa

Rodzaje chorób zawodowych są ściśle określone przez Kodeks pracy. Zgodnie z art. 235(1) za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Stwierdzenie choroby zawodowej uprawnia w określonych warunkach do przyznania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, jak również renty czy odszkodowania.

Wszelkie kwestie dotyczące czasowej niezdolności do pracy pracownika, chorób zawodowych, czy wypadków przy pracy omówione zostały w niniejszym dziale.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 • data utworzenia: 26-10-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015