ZUS ZFA - jak wypełnić i skorygować?

12.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

ZUS ZFA - jak wypełnić i skorygować?

Dokument ZUS ZFA służy do zgłoszenia płatników składek będących osobami fizycznymi. Dokument ZUS ZFA wypełniasz jako płatnik składek w celu zgłoszenia:

 • płatnika składek,
 • zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),
 • korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).

ZUS ZFA - jak wypełnić i skorygować?
Źródło: ZUS.pl

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zgłoszenia siebie jako płatnika składek dokonujesz w formie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 drogą elektroniczną lub w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym.

<< Pobierz druk ZUS ZFA >>

ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG sporządzi za Ciebie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Odpowiednio do zakresu informacji podanych we wniosku CEIDG-1 ZUS sporządzi:

 • zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA,
 • informację o numerach bankowych płatnika składek – na formularzu ZUS ZBA,
 • informację dotyczącą adresów prowadzenia działalności gospodarczej – na formularzu ZUS ZAA.

Dlatego też pamiętaj, aby nie składać tych dokumentów osobiście ani nie przekazywać ich pocztą.

Zasady wypełniania informacji o numerach bankowych płatnika składek ZUS ZBA i informacji o adresach prowadzenia działalności gospodarczej ZUS ZAA znajdziesz w poradniku ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować [2633 kB].

Zmiany i korekty danych płatnika składek, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zgłaszasz także na wniosku CEIDG-1 składanym w organie ewidencyjnym.

Danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji prowadzenia działalności są:

 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • numer ewidencyjny PESEL, o ile przedsiębiorca go posiada,
 • numer NIP przedsiębiorcy, o ile go posiada,
 • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonujesz działalność poza miejscem zamieszkania, to również miejsce i adres zakładu głównego, oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca je posiada,
 • informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykony - wania działalności gospodarczej.

Ogólne zasady sporządzania dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek oraz terminy i formy ich przekazywania znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych [10 843 kB].

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl