ZUS przelicza okresy zerowe

25.11 ZUS przelicza okresy zerowe

Już ponad 300 tysięcy emerytów i rencistów złożyło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o przeliczenie swojego świadczenia w związku z możliwością uwzględnienia wynagrodzenia minimalnego za okresy, w których niemożliwe było ustalenie faktycznego wynagrodzenia. Każdy kto złoży podobny wniosek do ostatniego dnia grudnia może liczyć na wyrównanie świadczenia za cały 2009 r. Chodzi o tzw. "okresy zerowe", które uznane zostały przez ZUS za okresy składkowe, ale brakuje dokumentacji potwierdzającej wysokość wynagrodzenia w tym czasie. Jeżeli taki okres wliczany był do podstawy wymiaru emerytury lub renty, do końca 2008 r. ZUS musiał przyjmować, że wynagrodzenie w takim okresie wynosiło zero złotych.

Jednak od początku 2009 r. istnieje możliwość przeliczenia świadczeń z wykorzystaniem wynagrodzenia minimalnego w okresach, za które brak dokumentacji płacowej. Na wniosek zainteresowanego ZUS zastąpi każdy "zerowy" miesiąc wliczony do podstawy wymiaru emerytury lub renty minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem, wyliczanym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i do okresu pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym. Oznacza to, że jeżeli pracownik wykonywał pracę np. na pół etatu to do wyliczenia wysokości świadczenia przyjęta zostanie połowa wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zainteresowanie przeliczeniem podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia jest bardzo duże. Do końca września wnioski w tej sprawie złożyło w ZUS 306,5 tys. emerytów i rencistów.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone do końca 2009 r. roku będą skutkować przeliczeniem świadczenia z wyrównaniem od 1 stycznia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 grudnia 2009 r., emerytura lub renta w przeliczonej wysokości będzie przysługiwała od początku miesiąca w którym wniosek został złożony.

Źródło: ZUS