ZUS a KRUS - wysokość stawek. Przedsiębiorczy rolnik zapłaci 5 razy mniej

Piotr Szulczewski 24.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorca zarejestrowany w KRUS płaci kwartalnie składki ubezpieczeniowe w wysokości 654 zł. W tym samym okresie składki przedsiębiorcy nie będącego rolnikiem wynoszą prawie 3277 zł.

Źródło: EastNews

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą obliczane są, pod warunkiem złożenia oświadczeń o pozostaniu ubezpieczonym w KRUS i spełnieniu warunków wysokości opłacanego podatku, w znacznie niższej wysokości.

Składka na ubezpieczenia społeczne

Na sumę kwot na ubezpieczenie społeczne rolników składają się składki emerytalno – rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Ich wysokość ustalana jest kwartalnie w znacznie niższej wysokości, niż u przedsiębiorców, nie posiadających możliwości opłacania składek w KRUS.

KWARTALNIE

Rolnik – przedsiębiorca (do 50 ha)

Przedsiębiorca – do 24 mc-y

Przedsiębiorca – po 24 mc-ach

Wysokość

 654,00 zł*

179,65x3 = 538,95 zł*

812,87x3=2438,61 zł*

*stan na 24.06.2015 r.

Przedsiębiorca, który nie opłaca KRUS musi dodatkowo opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS ma możliwość, by składka ta nie obciążała kosztów jego działalności.

Składka zdrowotna rolnika i przedsiębiorcy

KWARTALNIE

Rolnik – przedsiębiorca (do 6 ha)**

Przedsiębiorca – do 24 mc-y

Przedsiębiorca – po 24 mc-ach

Wysokość

0 zł kosztów własnych (składkę opłaca budżet państwa)

279,41 zł*x3 = 838,23 zł

279,41 zł*x3 = 838,23 zł

Podstawa ustalenia

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku

Proc.

9% podstawy 3104,57 zł

*stan na 24.06.2015 r.

**Za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych, oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa.

Rolnicy i domownicy, którzy mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i wyłącznie z tytułu działalności rolniczej opłacana jest składka na to ubezpieczenie. Nie muszą zatem, tak jak ma to miejsce u innych ubezpieczonych opłacać wielokrotnie składki na ubezpieczenie zdrowotne z kilku tytułów. Wyjątkowo rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru składki:

  • odpowiadającej dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia;
  • odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu, w przypadku prowadzenia działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl