Znak CE - Polscy Konsumenci coraz bardziej świadomi

28.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

28.04 Znak CE - Polscy Konsumenci coraz bardziej świadomi

Znak CE ma za zadanie potwierdzić, że wprowadzany na rynek unijny produkt jest bezpieczny zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Proces jego nadania i wiążąca się z tym wiedza nie jest powszechnie znana jednakże jak wykazały badania ankietowe* przeprowadzone przez Verso Konsulting firmę zajmującą się oceną zgodności wyrobów, przeciętny konsument zaczyna dostrzegać korzyści płynące z czytania etykiet i oznaczeń.

Co drugi badany deklaruje, iż wie co to jest znak CE oraz że nie kupuje towarów nie mających oznaczenia wiedząc, że takie wyroby są potencjalnie niebezpieczne i nie powinny znaleźć się w sprzedaży. Natomiast dla 82% badanych ważniejsze od ceny towaru jest jego bezpieczeństwo oraz wpływ na środowisko.

Duża konkurencja i otwarty rynek UE sprawiają, że również producenci i importerzy przykładają większą niż jeszcze kilka lat temu wagę do przeprowadzenia odpowiedniej oceny zgodności swoich wyrobów bo nie chodzi już stricte o spełnienie tylko wymogów formalnych i nienarażanie się na ewentualne sankcje karne ale też – a może przede wszystkim - zaczynają dbać o dobro i bezpieczeństwo klienta lecz jak to zwykle w takich przypadkach bywa bezinteresowność w świecie biznesu to mrzonka zatem i producenci zauważyli, że klienci zaczynają wybierać świadomie. Dowodzi to, iż nie tylko organy kontrolujące przedsiębiorców w Polsce (których mamy w Polsce sporo) pilnują bezpieczeństwa wyrobów ale i klienci trzymają rękę na pulsie, a raczej rękę na swoich portfelach, wybierając bezpieczne – oznaczone produkty.

Decyzja czy znakować swój wyrób czy nie, jest jedną z ważniejszych i nie łatwych, a przy tym niezbędnych decyzji jaką podejmuje potencjalny producent czy importer zanim wprowadzi swój wyrób na rynek. CE bowiem zaświadcza, że wyrób spełnia wszystkie wymagania techniczne obowiązujące w UE, a to właśnie producent lub wprowadzający na rynek ponosi wyłączną odpowiedzialność w tej kwestii.

Aby jednak oznaczyć swój wyrób przedsiębiorca musi wykonać szereg czynności, z których pierwszą jest zdefiniowanie, które z dyrektyw dotyczą jego wyrobu, do najpopularniejszych wyrobów podlegających oznakowaniu należą - maszyny, urządzenia elektryczne, zabawki, wyroby medyczne, przyrządy pomiarowe, wyroby budowlane ect.. Jeśli wyrób mieści się w definicjach podanych w dyrektywach niezbędnym jest jego oznaczenie. Nierzadko zdarza się, że wyrób podlega pod kilka dyrektyw.

Po dopasowaniu odpowiednich dyrektyw przejść należ do sprawdzenia czy dany produkt spełnia zasadnicze wymagania w nich zawarte. Wymagania zasadnicze to zestaw obowiązkowych do spełnienia wymagań ogólnych, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania i produkcji, tak aby ograniczyć zagrożenia związane z użytkowaniem wyrobu do minimum. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnych wyrobów znajdziemy w normach zharmonizowanych – jest ich sporo dotąd ok. 20 tyś. Nie ma obowiązku stosowania się do europejskich norm zharmonizowanych można wybrać inne ścieżki wykazania zgodności jednakże jeśli zastosuje się je w procesie produkcji - wyrób stanie się automatycznie zgodny z wymogami.

Następnym krokiem jest sprawdzenie czy wyrób musi być poddany badaniom jednostek zewnętrznych. W zależności od ścieżki oceny zgodności jaka tyczy się danego produktu producent ocenia zgodność sam lub za pomocą ,,strony trzeciej,, Niektóre z wyrobów wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań – testów np. badanie typu WE, przeprowadzanych przez tzw. jednostki notyfikowane czyli wyspecjalizowane podmioty posiadające akredytacje. Jednostka sprawdza zgodność produktu lub jeśli to wymagane zaangażowana jest również na etapie kontroli produkcji gdyż producent może być zobowiązany ustanowić procedury, które zapewnią tzw. powtarzalność produkcji. Gdy jednostka notyfikowana stwierdzi zgodność produktu z obowiązującymi przepisami, wyda odpowiedni certyfikat zgodności. Procedur/modułów oceny zgodności jest kilka – stosuje się je samodzielnie lub jako kombinacje różnych modułów.

Kiedy już dokonana została ocena zgodności czy to przy pomocy jednostki notyfikowanej czy też norm zharmonizowanych producent przechodzi do sporządzenia dokumentacji technicznej wyrobu. Dokumentacja ta powinna zawierać szczegółowe opisy wyrobu, rysunki konstrukcyjne, schematy działania całości oraz poszczególnych części składowych, wyniki przeprowadzonych testów oraz listę zastosowanych norm. Poza tym dokumentacja powinna zawierać kopię deklaracji zgodności WE. Po dokonaniu powyższych czynności producent, lub jego upoważniony przedstawiciel nanosi na wyrób znak CE i wówczas może bez przeszkód wprowadzić swój wyrób na rynki krajów Unii Europejskiej.

*/ Badania przeprowadzone na grupie 132 respondentów 12.2013r.

autor: Krzysztof Bawarski - Verso Konsulting

Ocena Zgodności Wyrobów

www.CEznak.pl