Zmiany w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek towarów

14.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

14.05 Zmiany w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek towarów

Od 1 kwietnia 2013 r. weszły w życie  zmiany między innymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego wydania towarów w postaci próbek.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów podlega również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczania podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Dodatkowo z zakresu stosowania ww. regulacji wyłączone zostało nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Od 1 kwietnia 2013 r. została wprowadzona nowa definicja legalna próbki. Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru oraz
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Zdaniem Ministra Finansów zawartym w broszurze informacyjnej pt. "Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r." (która jest dostępna na stronie internetowej www.mf.gov.pl) próbką mogą być między innymi książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty (jeżeli zostaną spełnione określone w przepisie warunki).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów  definicja próbki nadal nie będzie obejmować towarów lub niewielkich ilości przekazywanych np. w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz służących do określenia właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych. Nie oznacza to jednak, że przekazywanie takich towarów będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż celem takiego przekazania nie jest ich konsumpcja, a jedynie potwierdzenie- na podstawie jego właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych - zgodności z określonymi normami np. jakościowymi lub higienicznymi.

Dodatkowo zgodnie z nową definicją próbek oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów należy zwrócić szczególną uwagę na  cel przekazania.  W przypadku przekazania na cele promocyjne, dany produkt może być kwalifikowany jako próbka (przy spełnieniu innych warunków). Tym samym samo oznaczenie towaru jako próbka danego towaru nie jest decydujące dla uznania jako próbka towaru.

Należy zwrócić również uwagę, iż nowa definicja próbki przewiduje, że przekazanie próbki nie może służyć zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Ten warunek związany jest z ilością przekazywanych towarów i należy go interpretować w ten sposób, że przekazywana ilość towaru powinna być niezbędna do oceny właściwości danego produktu, ale nie powinna przekraczać ilości niezbędnej do oceny takich cech. W przypadku bowiem przekroczenia ilości niezbędnej do oceny cech towaru przekazanie prowadziłoby do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych odbiorcy.

Zatem każdy przypadek przekazania próbki należy oceniać indywidualnie pod kątem potrzeb danego kontrahenta . Dla niektórych kontrahentów bowiem przekazywana może być większa ilość towaru do testów, a niektórzy kontrahenci mogą potrzebować próbek w mniejszej ilości.  W obydwu przypadkach, mogą być spełnione warunki do wyłączenia z opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania różnych ilości próbek.

Przykład:

Podatnik handlujący wyrobami stalowymi wydaje na rzecz Klienta z branży Automotive 3 tony wyrobu stalowego o określonych parametrach.  Przekazany towar ma być wykorzystany do testów, bowiem przekazana stal ma być użyta w nowym modelu samochodu produkowanym przez tegoż Klienta. Celem przekazania ma być ocena właściwości przekazanego wyrobu.  Zgodnie z nową definicją przekazany wyrób spełnia definicję  próbki. Tym samym przekazanie wyrobów stalowych na rzecz Klienta  nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednakże przekazanie takiej samej ilości wyrobu stalowego Klientowi zajmującemu się wytłaczaniem podkładek pod śrubki, również na cele przeprowadzenia testów nabiera cech przekazania towarów na potrzeby konsumpcyjne tegoż podmiotu w związku z tym podatnik przekazujący towar Klientowi winien opodatkować takie wydanie podatkiem od towarów i usług.

Agnieszka Jasica Skalbmierska
doradca podatkowy, Partner ATA Finance

 

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. ATA Tax Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.