Zmiany w VAT: zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika

Piotr Szulczewski 09.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Rozszerzeniu o handel elektroniką, RTV i AGD a także usługi ulega katalog czynności, których wykonywanie pozbawi podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT stosowanego ze względu na niewielki obrót.

Zmiany w VAT: zwolnienie (podmiotowe)
Zmiany w VAT: zwolnienie (podmiotowe)  / YAY foto

Zwolnieniu z VAT podlegają podatnicy, u których obrót osiągnięty w roku poprzednim nie przekroczył 200.000 zł. W trakcie roku prawo do zwolnienia traci się licząc od czynności, którą przekroczono ten limit. Do tej pory szereg czynności pozbawiał podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia. Katalog tych czynności zostanie z 1 lipca 2018 r. rozszerzony.

Do lipca 2018 r. zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (m.in., srebro, złoto, platyna, bursztyn, biżuteria),
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu;

Podobnie ograniczone prawo do zwolnienia obejmuje podatników świadczących usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie. Ze zwolnienia nie korzystają również podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Nowe grupy towarów i usług ograniczające zwolnienie podmiotowe

Od lipca 2018 r. dodatkowe grupy towarów, które wyłączają prawo podatnika do stosowania zwolnienia podmiotowego (do 200.000 zł obrotu) obejmą dostawy:

 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26);
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27);
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

– w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Wyłączenie obejmuje również dodatkowe usługi z zakresu ściągania długów, w tym factoringu.

Piotr Szulczewski PIT.pl

Pozostałe zmiany w VAT 2018:

 1. Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP,
 2. KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi,
 3. Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?
 4. Zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika,
 5. Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR.
 6. Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku