Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku

Piotr Szulczewski 27.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Zmianie ulegają zasady stosowania zwolnienia z VAT w przypadku prowadzenia dostaw budynków budowli i ich części w związku z ich pierwszym zasiedleniem.

Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku

Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku / YAY foto

Zwolnienie z podatku VAT dotyczy obecnie dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Natomiast przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W efekcie dotychczasowe brzmienie ustawy zakazywało korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy doszło do ulepszenia nieruchomości (budynku, budowli) wniesionej wcześniej do spółki (podmiotu), następnie modernizowanej i sprzedanej. Czynność sprzedaży traktowana była bowiem jako pierwsze zasiedlenie, które musiało zostać opodatkowane (wynikało to z faktu, że aport pozostawał czynnością niepodlegającą opodatkowaniu a zasiedlenie musiało być dokonane w wykonaniu czynności takiemu opodatkowaniu podlegających).

Zmiana polega na:

  • wprowadzeniu warunku, zgodnie z którym za pierwsze zasiedlenie uznaje się również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu – a nie wyłącznie ich oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części,
  • odstąpieniu od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, w efekcie ze zwolnienia skorzystać może również podmiot dokonujący zasiedlenia w ramach czynności nieopodatkowanej (np. wniesienia wybudowanej nieruchomości aportem do spółki).

W efekcie zmiany jako pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Powyższa zmiana jest efektem wykładni TSUE (wyrok z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.). Trybunał stwierdził, iż artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ulepszenia” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ulepszenia” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „przebudowy” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia”.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Pozostałe zmiany w VAT 2018:

  1. Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP,
  2. KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi,
  3. Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?
  4. Zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika,
  5. Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR.
  6. Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku