Zmiany w VAT 2017 r. - usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

19.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w VAT 2017 r. – usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

Szeroki pakiet rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz poprawiających jego ściągalność przygotowany został do wprowadzenia z początkiem 2017 r. Co czeka podatników i na jakie zmiany muszą się oni przygotować?

Zmiany w VAT 2017 r. – usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

Źródło: FORUM

Podstawowymi zmianami, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy, jest wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT. Szereg modyfikacji czeka również zasada odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

Pakiet uszczelniający system VAT obejmować będzie nie tylko zmiany w samej ustawie o podatku od towarów i usług, ale również w innych przepisach podatkowych, wpływających na poprawienie ściągalności i przyspieszenie rozliczeń z budżetem państwa. Z tego względu proponowane będą również modyfikacje w kodeksie karnym skarbowym polegające na zaostrzeniu sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Dodatkowo w Ordynacji podatkowej zlikwidowana ma zostać możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzona ma być odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT

Proponowane jest rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o VAT wskazujące przypadki zastosowania systemu reverse charge. Taką metodą rozliczeń objęte mają być również (oprócz zastosowanych obecnie przypadków) transakcje, których przedmiotem są następujące towary:

  1. srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
  2. złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie odwróconym obciążeniem jest objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz na określonych warunkach złoto inwestycyjne),
  3. biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (obecnie odwróconym obciążeniem są objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej),
  4. procesory – przy czym dla tej grupy towarów przewiduje się ustanowienie limitu kwotowego w wysokości 20 tys. zł, po przekroczeniu którego transakcje te objęte będą zakresem mechanizmu odwróconego obciążenia (podobnie jak do tej pory, dla niektórych sprzętów elektronicznych).

Reverse charge do usług budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie również świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie do limitu sprzedaży 150.000 zł)

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT). Zmiana dotyczyć ma następujących usług budowlanych:

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)
123
1bez względu na symbolPKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
241.00.30.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
341.00.40.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
442.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
542.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
642.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
742.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
842.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
942.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
1042.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
1142.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
1242.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
1342.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
1442.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
1542.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
1642.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
1742.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
1843.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
1943.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
2043.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
2143.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
2243.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
2343.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
2443.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
2543.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2643.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
2743.29.11.0Roboty związane z zakładaniem izolacji
2843.29.12.0Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
2943.29.19.0Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
3043.31.10.0Roboty tynkarskie
3143.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
3243.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
3343.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
3443.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
3543.34.10.0Roboty malarskie
3643.34.20.0Roboty szklarskie
3743.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
3843.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
3943.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
4043.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
4143.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
4243.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
4343.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
4443.99.40.0Roboty betoniarskie
4543.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
4643.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
4743.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
4843.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych